ງານສໍາມະນາວ່າດ້ວຍປະເພນີທາງກົດໝາຍແບບສົມທຽບ, 14-16 ມິຖຸນາ 2023

ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການຮ່ວມມືຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊໍາບວກ, ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນວຽກງານການສອນ ແລະ ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ກັບຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ (ຄນລ), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-16 ມິຖຸນາ, 2023, ງານສໍາມະນາໄດ້ຈັດຂຶ້ນ 3 ວັນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ປະເພນີທາງກົດໝາຍແບບສົມທຽບ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂຄງການໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ສາສະດາຈານ Elise Poillot, ສາສະດາຈານຜູ້ທີ່ມາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ລຸກຊໍາບວກ, ມາເປັນຜູ້ນໍພາໃນງານສໍາມະນາ. ງານສໍາມະນາມຸ້ງເນັ້ນໃສ່ການເພີ່ມພູນຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກ່ຽວກັບລະບົບກົດໝາຍທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ການພັດທະນາທາງປະຫວັດສາດຂອງບັນດາກົດໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນ, ການໃຊ້ການປຽບທຽບລະຫວ່າງແຫຼ່ງກົດໝາຍທີ່ມາຈາກຈຸລະພາກ ແລະ ມະຫາພາກ. ໂດຍງານສໍາມະນາຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮຽນເຊີນບັນດາອາຈານຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ອາຈານຈາກສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແລະ ຍັງມີຜູ້ປະຕິບັດກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກກົດໝາຍ ຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາທະນາຍຄວາມແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຜູ້ພິພາກສາຈາກສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ແລະ ໄອຍະການຈາກອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ. ໃນວາລະຕອນເຊົ້າຂອງງານສໍາມະນາມື້ທໍາອິດ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາໃຫ້ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂທີ່ໃຊ້ໃນການຈັດປະເພດປະເພນີທາງດ້ານກົດໝາຍ. ໃນວາລະດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ປະກອບມີການສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງລະບົບກົດໝາຍ, ປະເພດຂອງແຫຼ່ງທີ່ມາທາງກົດໝາຍ, ແລະ ລະບົບກົດໝາຍທີ່ມີສອງຮູບແບບ. ຈຸດປະສົງຂອງການນໍາສະເໜີແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ … Continued

ການຢ້ຽມຢາມຂອງ ສາສະດາຈານ ດຣ. André Prüm, ຄັ້ງວັນທີ 4-6 ເມສາ 2023

ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການຮ່ວມມືຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊໍາບວກ, ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທັກສະທາງການສອນ ໃຫ້ກັບຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ (ຄນລ), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ. ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊໍາບວກ ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຊີນ ສາສະດາຈານ ດຣ. André Prüm ມາເປັນຜູ້ບັນຍາຍໃນການສໍາມະນາ. ຈຸດປະສົງຫຼັກໃນການຈັດງານສໍາມະນາ 3 ວັນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອແນະນໍາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບຫຼັກການຂອງກົດໝາຍການເຮັດສັນຍາ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສຶກສາກ່ຽວກັບ “ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບໃໝ່ຂອງລາວ ກັບ ການປະຕິບັດໃນສາກົນ”. ງານສໍາມະນາແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 4-6 ມີນາ 2023 ຢູ່ທີ່ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ງານສໍາມະນາໄດ້ມຸ່ງເນັ້ນໃສ່ນິຍາມຂອງສັນຍາ ທີ່ໄດ້ມາຈາກການຕີຄວາມໝາຍຂອງກົດໝາຍພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ, ຄວາມເປັນອິດສະຫຼະ ແລະ ຜົນບັງຄັບຂອງສັນຍາ, ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້, ແລະ ການປະຕິບັດສັນຍາ. ໂດຍໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮຽນເຊີນຄະນະອາຈານຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ, ຄະນະອາຈານຈາກສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ (ສຍຊ) ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແລະ ຍັງມີຜູ້ປະຕິບັດກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກກົດໝາຍ ຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ, ຜູ້ພິພາກສາຈາກສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ແລະ … Continued

ການຢ້ຽມຢາມຂອງສາສະດາຈານ Haslehner Werner ຄັ້ງວັນທີວັນທີ 7-8 ກຸມພາ 2023

ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການຮ່ວມມືມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊໍາບວກ, ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ແກ່ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ການສໍາມະນາກ່ຽວກັບກົດໝາຍພາສີ ແລະ ອາກອນໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 10 ຊົ່ວໂມງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 6-8 ກຸມພາ 2023, ທີ່ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ພວກເຮົາຮູ້ສຶກເປັນກຽດທີ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ ສາສະດາຈານ Werner Haslehner ເຊິ່ງເປັນອາຈານຜູ້ທີ 2 ທີ່ມາໄດ້ມາຈັດງານສໍາມະນາຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2023 ນີ້. ການສໍາມະນາໄດ້ສຸມໃສ່ການແນະນຳກ່ຽວກັບກົດໝາຍພາສີ ແລະ ອາກອນສາກົນ, ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບພາສີ, ການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງສັນຍາ. ໂດຍໂຄງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮຽນເຊີນ ອາຈານຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ອາຈານຈາກສະຖາບັນຍຸຕິທໍາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດານັກປະຕິບັດກົດໝາຍໄດ້ແກ່ ຜູ້ພິພາກສາ ຈາກສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ໄອຍະການ ຈາກຫ້ອງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ກໍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນຄັ້ງນີ້. ນອກຈາກນີ້, ຍັງເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ໂຄງການຮ່ວມມືມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊໍາບວກເຮົາໄດ້ຈັດການບັນຍາຍແບບເປີດ  ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາຈາກຄະນະນິຕິສາດ … Continued

ງານສຳມະນາກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດພາກບຸກຄົນ, ຄັ້ງວັນທີ 17-19 ມັງກອນ 2023

ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການຮ່ວມມືຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ລາວ-ລຸກຊໍາບວກ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ. ໂດຍທາງໂຄງການໄດ້ຈັດງານສຳມະນາຂຶ້ນ 3 ວັນ ເພື່ອແນ່ໃສ່ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດພາກບຸກຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 17-19 ມັງກອນ 2023  ທີ່ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ພວກເຮົາຮູ້ສຶກເປັນກຽດທີ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ສາສະດາຈານ Thomas Mastrullo ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ ໃນການນຳພາການສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້. ລະຫວ່າງຊາດພາກບຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປຽບທຽບລະຫວ່າງກົດໝາຍຂອງປະເທດຝຣັ່ງ ແລະ ກົດໝາຍປະເທດລາວ, ແລະ ມຸ້ງເນັ້ນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທັກສະທາງດ້ານການສິດສອນໃຫ້ກັບບັນດາຜູ້ເຂົ້້າຮ່ວມກ່ຽວກັບກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດພາກບຸກຄົນ. ໂດຍໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮຽນເຊີນຄະນະອາຈານຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ (ຄນລ) ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະອາຈານຈາກສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ (ສຍຊ). ນອກນັ້ນຍັງມີ ຜູ້ປະຕິບັດກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກກົດໝາຍ ຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ; ຜູ້ພິພາກສາຈາກສານປະຊາຊົນສູງສຸດ; ແລະ ໄອຍະການຈາກອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ກໍໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມງານສໍາມະນາຂອງພວກເຮົາໃນຄັ້ງນີ້. ໃນພາກເຊົ້າຂອງມື້ທຳອິດງານສຳມະນາໄດ້ສຸມໃສ່ການບັນຍາຍກ່ຽວກັບພາກນຳສະເໜີຂອງກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດພາກບຸກຄົນ ເຊິ່່ງການນຳສະເໜີແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບນິຍາມ ແລະ ຫຼັກການຕ່າງໆຂອງກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດພາກບຸກຄົນ. ໃນຕອນບ່າຍ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບມຸມມອງທົ່ວໄປກ່ຽວກັບກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດພາກບຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບສິດທິພິເສດທາງດ້ານເຂດອໍານາດຂອງສານ, ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ພົວພັນກັບເຂດອໍານາດຂອງສານ … Continued

ການຝຶກອົບຮົມ ທັກສະການສອນ, ຄັ້ງວັນທີ 27-29 ກໍລະກົດ 2022

ໃນຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການການຮ່ວມມືມະຫາວິທະຍາໄລ, ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຫຼັກສູດ. ໂດຍທາງໂຄງການໄດ້ງານຝຶກອົບຮົມຂຶ້ນ ເປັນເວລາ 3 ວັນ ເພື່ອແນ່ໃສ່ ການພັດທະນາທັກສະທາງດ້ານການສິດສອນ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27-29 ກໍລະກົດ 2022, ທີ່ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ງານຝຶກອົບຮົມໄດ້ເນັ້ນໃສ່ ເຕັກນິກການສິດສອນ ກົດໝາຍ ແລະ ການອອກແບບຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ, ໂດຍການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍອາຍາມາເປັນຕົວຢ່າງ. ການສໍາມະນາໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ນໍາພາໂດຍ ສາສະດາຈານ Yeo Meng Heong  ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສິງກະໂປ ແລະ ສາສະດາຈານ Chan Wing Cheong ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລການຈັດການສິງກະໂປ. ການຝຶກອົບຮົມ ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນພາກສ່ວນເສີມຂອງງານສໍາມະນາກ່ຽວກັບກົດໝາຍອາຍາ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຊ່ວງວັນທີ 18-20 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ. ງານຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ນີ້ໄດ້ນໍາເອົາຄະນະຜູ້ອາຈານກັບມາຮ່ວມໂຕກັນອີກຄັ້ງ ເຊິ່ງມາຈາກ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ, (ຄນລ, ມຊ), ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, … Continued

ງານສໍາມະນາກ່ຽວກັບກົດໝາຍອາຍາ, ຄັ້ງວັນທີ 18-20 ກໍລະກົດ 2022

ໃນຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ລາວ-ລຸກຊໍາບວກ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ. ໂດຍທາງໂຄງການໄດ້ຈັດງານສຳມະນາຂຶ້ນ 3 ວັນ ເພື່ອແນ່ໃສ່ໂດຍກົດໝາຍອາຍາ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-20 ກໍລະກົດ 2022, ທີ່ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ສຶກເປັນກຽດທີ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບນັກວິຊາການຈາກສິງກະໂປເປັນຄັ້ງທໍາອິດ. ງານສໍາມະນາໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ນຳພາໂດຍ ສາສະດາຈານ Yeo Meng Heong ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສິງກະໂປ ພ້ອມກັບ ສາສະດາຈານ Chan Wing Cheong ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລການຈັດການສິງກະໂປ. ງານສໍາມະນາໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ ກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ ເຊິ່ງໃຊ້ກົດໝາຍປຽບທຽບ ເພື່ອວິເຄາະກົດໝາຍອາຍາລາວ ອ້າງອີງໃສ່ກົດໝາຍອາຍາຂອງ ສິງກະໂປ, ເຢຍລະມັນ, ແລະ ໄທ. ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລຂອງພວກເຮົາໄດ້ນໍາເອົາຄະນະອາຈານຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ເລິກເຊິງກ່ຽວກັບກົດໝາຍອາຍາ ມາຈາກ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ (ຄນລ, ມຊ), ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ (ຄນລ, ມຊ), … Continued

ການຝຶກອົບຮົມຄູອາຈານກ່ຽວກັບ ການສິດສອນກົດໝາຍ ໃນຫຼັກສູດ ກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ກົດໝາຍສິດທິມະນຸດສາກົນ ຄັ້ງວັນທີ 15-17 ມິຖຸນາ ປີ 2022

ຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການການຮ່ວມມືມະຫາວິທະຍາໄລ , ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ. ໂດຍທາງໂຄງການໄດ້ຈັດງານຝຶກອົບຮົມ 3 ວັນ ເພື່ອແນໃສ່ ການສິດສອນວິຊາກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ກົດໝາຍສິດທິມະນຸດສາກົນ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-17 ມິຖຸນາ ປີ 2022, ທີ່ ຄະນະ ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ເນັ້ນໃສ່ຫຼັກສູດການສອນ ວິຊາກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ກົດໝາຍສິດທິມະນຸດສາກົນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ທັກສະການສິດສອນລາຍວິຊາດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ ຄູອາຈານຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ; ຄະນະ ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ ແລະ ສະຖາບັນຍຸຕິທໍາແຫ່ງຊາດ ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຈໍາປາສັກ. ການຝຶກອົບຮົມທັກສະການສອນໃນຄັ້ງນີ້, ໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືໂດຍ ທ່ານ Jonathan Liljeblad ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອົສຕາລິ ແລະ … Continued

ການສຳມະນາ ກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມ, ວັນທີ 26-28 ເດືອນເມສາ, 2022

ໃນ​ຂອບ​ເຂດວຽກງານ ​ຂອງ​ໂຄງການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະຫວ່າງ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ, ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ລຸກຊຳບວກ ໄດ້ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ ການ​ສິດສອນ​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຢູ່ ສປປ ລາວ, ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ຫຼັກສູດ​ວິຊາ​ການ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ສຳລັບ​ການ​ພັດທະນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ​ແລະ ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ. ການສຳມະນາ ກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມ  ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26-28 ເມສາ 2022 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຮູບແບບປະສົມປະສານ ເປັນເວລາ 3 ມື້. ການສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ເປັນການຈັດການສຳມະນາແບບເຊີ່ງໜ້າຄັ້ງທໍາອິດໃນປີນີ້, ຫຼັງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດຈາກ ສະຖານະການ Covid-19, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາເຊິ່ງຫນ້າໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ບັນຍາຍ ໄດ້ໃຫ້ການສໍາມະນາຜ່ານ Zoom. ການສຳມະນາຄັ້ງນີ້ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ເນື້ອໃນຫລັກສູດ ແລະ ທັກສະການສອນກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄູສອນກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ບໍລິຫານ, ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ ແລະ ສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ. ການສຳມະນາກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມຄັ້ງນີ້ ຈັດຂຶ້ນໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທ່ານ Matthew Baird, ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມອາຊີ (ARIEL) ແລະ ປະສານງານໂດຍ Dr. Perrine … Continued

ການບັນຍາຍທາງອອນລາຍພິເສດກ່ຽວກັບ “ຂະບວນການທົບທວນປະຈຳໄລຍະກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ (UPR)” ໃນວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2022

ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ວຽກງານ ຂອງໂຄງການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະຫວ່າງ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ ລາວ-ລຸກຊຳບວກ, ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ລຸກຊຳບວກ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ ການ​ບັນຍາຍ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ​ພິ​ເສດ​ກ່ຽວ​ກັບ “ຂະບວນການທົບທວນປະຈຳໄລຍະກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ (UPR)” ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 11 ພຶດສະພາ 2022. ພວກເຮົາມີຄວາມປິຕິຍິນດີທີ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Seán O’Connell, ຫົວໜ້າພະແນກການປົກຄອງ ຜູ້ຊ່ວຍຕາງໜ້າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາປະຈຳ ສປປ ລາວ (UNDP Lao PDR).  ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້ ທ່ານ Sean ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ດ້ານສິດທິ​ມະນຸດ ​ແລະ ດ້ານລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ຂອງ UNDP ທີ່ປະເທດຫວຽດນາມ, ​ເຮັດ​ວຽກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກົນ​ໄກ​ ກາຮລາຍ​ງານ​ດ້ານສິດທິ​ມະນຸດ​ສາກົນ ​ແລະ ​ທຸລະ​ກິດ ​ແລະ ສິດທິ​ມະນຸດ. ຜູ້ບັນຍາຍໄດ້ແນະນໍາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບ ຂະບວນການທົບທວນປະຈຳໄລຍະກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ (UPR). ການທົບທວນປະຈຳໄລຍະກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ (UPR) ແມ່ນການດໍາເນີນໂດຍສະພາສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດກາເປັນໄລຍະດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງທັງໝົດ 193 ປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ທີ່ເປີດ​ໂອກາດ​ໃຫ້​ທຸກ​ລັດ​ ໄດ້ທົບທວນ ແລະ ລາຍງານວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້ມີການປະຕິບັດ​ແນວ​ໃດ​ ເພື່ອ​ປັບປຸງ​ສະຖານະ​ການ​ສິດທິ​ມະນຸດໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ. (ເບິ່ງສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ: https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/basic-facts). … Continued

ການບັນລະຍາຍອອນລາຍພິເສດ ຫົວຂໍ້: “ບົດບັນຍັດສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ”

ພາຍໃຕ້ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊຳບວກ, ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກໄດ້ຈັດການບັນຍາຍພິເສດທາງອອນລາຍຂື້ນ ໃນຫົວຂໍ້: “ບົດບັນຍັດສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ” ໃນວັນທີ 23 ເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2022 . ທາງໂຄງການມີໂອກາດຕ້ອນຮັບ Dr. Başak Bağlayan ນັກຄົ້ນຄວ້າຫຼັງປະລິນຍາເອກ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກອີກຄັ້ງ. ການບັນຍາຍຂອງ Dr.Başak Bağlayan ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໜັກ ໃສ່ “ບົດບັນຍັດສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ” ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ບັນຍາຍກ່ຽວກັບບັນດາເຄື່ອງມື ໃນການສ້າງ ບົດບັນຍັດດັ່ງກ່າວນີ້ ເຊັ່ນວ່າ: ຖະແຫຼງການສິດທິມະນຸດ, ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ສິດທິພົນລະເມືອງ ແລະ ສິດທິທາງການເມືອງ (ICCPR), ສົນທິສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບສິດທິທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳ (ICESCR) ແລະ ອານຸສັນຍາເພີ່ມເຕີມຂອງ ICCPR. Ms. Bağlayan ໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງບັນດາເຄື່ອງມື ເຫຼົ່ານີ້ ລວມທັງສະຖານະທາງດ້ານກົດໝາຍ. ການນຳສະເໜີແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ກົນໄກການຕິດຕາມ ແລະ ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ ICCPR ແລະ ICESC. Dr.Başak … Continued