ທຶນການສຶກສາປະລິນຍາເອກໄດ້ເປີດຮັບສະໝັກແລ້ວ

ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ຈະປະກາດການເປີດຮັບສະໝັກນັກຄົ້ນຄວ້າກົດໝາຍຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອຈະໄດ້ສຶກສາຕໍ່ລະດັບປະລິນຍາເອກທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ. ຄະນະກົດໝາຍ, ເສດຖະສາດ ແລະ ການເງິນ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກຈະຄັດເລືອກເອົາຜູ້ສະໝັກປະລິນຍາເອກຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນບົດຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຂອງເຂົາໃນຂົງເຂດກົດໝາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳຈາກສະມາຊິກຂອງຄະນະ.​ໂປຣແກຣມປະລິນຍາເອກມີຈຸດປະສົງເພື່ອຝຶກອົບຮົມໃນນັກບັນຍາຍລາວ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບທັກສະການວິໄຈ ແລະ ວິຊາການໃນຂົງເຂດກົດໝາຍ ເພືື່ອໃນການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວໃນໄລຍະຍາວ. ໃນຂອບເຂດ  “Luxembourg general cooperation strategy for sustainable development – Road to 2030”, ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລມີຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບເອົາບົດສະເໜີ Proposal ໃນໃຕ້ຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້: ລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ສິດທິມະນຸດຂັ້ນພື້ນຖານ ສິດທິສະເໝີພາບ ການພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປົກປ້ອງພູມມີອາກາດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງິນເປັນເວລາ ສາມປີ, ພ້ອມທັງຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍເວລາໄປເປັນ ສີ່ປີ. ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ຮັບສະຖາທີ່ໃນການເຮັດບົດວິໄຈ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂທີ່ດີທີສຸດ ໃນການເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຂອງພວກເຂົາ. ນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກ ຕ້ອງໄດ້ນຳສະເໜີບົດວິໄຈຢູ່ທີ່ຄະນະກົດໝາຍ, ເສດຖະສາດ ແລະ ການເງິນລະຫວ່າງສົກສຶກສາ. ບົດວິໄຈປະລິນຍາເອກຂອງພວກເຂົາຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳຈາກອາຈານຊີ້ນຳຫຼັກ, ອາຈານກົດໝາຍທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ. ນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຜ່ານສຳມະນາ, ເວີກຊ໋ອບ,​ ແລະ … Continued

ການສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ-ລຸກຊຳບວກ

ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ແລະ ຄະນະກຳມະການເພື່ອການພັດທະນາຮ່ວມມື ແລະ ການດຳເນີນການມະນຸດສະທຳ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ວຽກງານເອີຣົບຂອງປະເທດລຸກຊຳບວກໄດ້ຕົກລົງສືບຕໍ່ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ຄະນະກົດໝາຍ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ, ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ. ໂຄງການນີ້ແມ່ນພາກສ່ວນຂົງເຂດວຽກງານການພັດທະນາຮ່ວມມືືທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນລະຫວ່າງສປປ ລາວ ແລະ ລຸກຊຳບວກ. ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2017 ໂດຍມີຂໍ້ຕົກລົງ 4 ປີ, ແລະ ໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍໄປຈົນເຖິງປີ 2024. ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລພະຍາຍາມສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳທາງກົດໝາຍຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ສົ່ງເສີມແນວທາງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອນັກສຶກສາກົດໝາຍ, ບັນດາອາຈານ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າວິເຄາະທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ສະເພາະເຈາະຈົງຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ. ເປົ້າໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມລັດແຫ່ງກົດໝາຍໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທະປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນທາງສະພາບແວດລ້ອມຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ການສອນ, ເຊິ່ງເນັ້ນທີ່ການໃຊ້ກົດເກນທາງກົດໝາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ການຕັດສິນໃຈສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍໂຄງການແມ່ນພາກສ່ວນຂອງຜົນສຳເລັດ ແລະ ສັກກະຍະພາບຂອງສີ່ປີທຳອິດ. ຜົນສຳເລັດທີ່ໂດດເດັ່ນບາງປະການ ເຊັ່ນວ່າ … Continued

ການເຝິກອົບຮົມອອນລາຍກ່ຽວກັບການໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກ ຄັ້ງທີສາມ, ວັນທີ 5 ສິງຫາ 2020

ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກໄດ້ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກ E-library ໃໝ່ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂດຍໂຄງການຂອງພວກເຮົາ. ການເຝິກອົບຮົມຄັ້ງທີ 3 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ‘ວິທີການນຳໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກ’ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ໃນວັນທີ 5 ສິງຫາ ທີ່ຜ່ານມາ. ມີທັງໝົດ 11 ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຝິກອົບຮົມທາງອອນລາຍ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານນາງ ເຈເວເຈນນິຕ້າ ຈາກ EIFL ເປັນຜູ້ນຳການບັນຍາຍຜ່ານຊູມ Zoom. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະສານງານຂອງມະຫາໄລລຸກຊຳບວກ ດຣ. ເພີລີນ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄັ້ງນີ້. ຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກ ເປັນເຄື່ອງມືສຳຄັນເພື່ອເສີມສ້າງການເຂົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມືສຳຄັນຂອງບັນດາອາຈານໃນການກະກຽມການສອນ ແລະ ເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າ. ພວກເຮົາຈະຍັງມີການເຝິກອົບຮົມຄັ້ງອື່ນໆຕາມມາໄວໆນີ້! E-library ແມ່ນ ຫ້ອງສະໝຸດໃນຮູບແບບອີເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ດິຈິຕອລ ທີ່ສາມາດເຂົ້ານຳໃຊ້ຜ່ານອິນເຕີເນັດ ເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຂົ້າເຖິງຖານຂໍ້ມູນອອນລາຍ ປະກອບມີທັງປຶ້ມ (ປຶ້ມເອເລັກໂຕຣນິກ), ວາລະສານວິຊາການ ແລະ ອີກຫຼາຍແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນວ່າ ວາລະສານ ແລະ ໜັງສືພິມ. ເຂົ້າໄປຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊຂອງ ຄນລ ໄດ້ທີ່: … Continued

ການເຝິກອົບຮົມອອນລາຍກ່ຽວກັບການໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກ ຄັ້ງທຳອິດ, ວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2020

ການສະໜັບສະໜຸນຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ໃນການສ້າງຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກ (e-library) ໃຫ້ແກ່ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເຊັນກັບອົງການ “EIFL” (ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກສຳລັບຫໍສະໝຸດ) ໃນເດືອນພະຈິກ 2019. E-library ແມ່ນຫ້ອງສະໝຸດແບບດິຈິຕອລ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຜ່ານເວັບໄຊຂອງ ຄນລ (http://flp.nuol.edu.la/e-library/) ທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນເຂົາເຖິງຄັງຂໍ້ມູນທາງອອນລາຍເຊັ່ນ: ປຶ້ມອີເລັກໂຕຣນິກ, ວາລະສານວິຊາການ, ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນໆ ເຊັ່ນ ບັນດາວາລະສານ ແລະ ໜັງສືພິມ. ໃນວັນທີ 13 ພຶດສະພາ ທີ່ຜ່ານມານີ້, ການເຝິກອົບຮົມທາງອິນເຕີເນັດຄັ້ງທຳອິດກ່ຽວກັບ “ວິທີການນຳໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂຕຼນິກ” ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ອາຈານສອນ ແລະ ພະນັກງານຫໍສະໝຸດຂອງ ຄນລ ຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນ. ການເຝິກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນນຳພາໂດຍ ທ່ານນາງ ນັນທະລັດ ນົນທິວັດວະນິດ ເຊິ່ງເປັນນັກວິສະວະກອນບໍລິການກ້ອງສະໝຸດຈາກ EBSCO Thailand. ນີ້ກໍຖືວ່າ ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ! ການຝຶກອົບຮົມອື່ນໆແມ່ນຈະຕາມມາໃນໄວໆນີ້!

ການເຝິກອົບຮົມອອນລາຍ ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍ, ວັນທີ 24 ເມສາ 2020

ຄະນະນິຕິສາດ, ເສດຖະສາດ ແລະ ການເງິນ, ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ຍັງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານກົດໝາຍໃນປະເທດລາວ ເຖິງວ່າຢູ່ໃນໄລຍະນີ້ຈະມີປິດເມືອງເນື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງ Covid-19 ກໍຕາມ. ທ່ານ ສຈ. ສະເຕຟານ ບຣວມ ແລະ ດຣ. ເພີຣີນ ຊິມອນ ໄດ້ຈັດການເຝິກອົບຮົມການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານກົດໝາຍແບບອອນລາຍຂຶ້ນ ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ, ເຂົ້າຮວ່ມໂດຍບັນດາຄູອາຈານທັງໝົດ 6 ທ່ານຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍະໄລແຫ່ງຊາດລາວ, ເຊິ່ງບັນດາອາຈານແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກໃນການຄົ້ນຄວ້າ. ບັນດາຄູອາຈານທີ່ມາຮ່ວມລ້ວນແຕ່ເປັນອາຈານທີ່ໄດ້ໄປຄົ້າຄວ້າຢູ່ທີ່ປະເທດລຸກຊຳບວກ ຫຼື ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ໄປໃນປີນີ້. ເຖິງວ່າຈະມີໄລຍະທາງທີ່ຫ່າງໄກກັນ, ພວກເຂົາທັງໝົດລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຈາກການໄປແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານກົດໝາຍໃນຄັ້ງນີ້!

ການບັນຍາຍອອນລາຍຄັ້ງທຳອິດ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ຫຼັກຖານໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາ, ວັນທີ 10 ເມສາ 2020

ດຣ. ເພີຣີນ ຊິມອນ ຜູ້ປະສານງານ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ໄດ້ໃຫ້ການບັນຍາຍທາງອິນເຕີເນັດກ່ຽວກັບ “ຫຼັກຖານໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາ” ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2020 ເຊິ່ງການບັນຍາຍ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນວັນທີ 10 ເມສາ 2020 ໃນໄລຍະການປິດເມືອງ. ໃນການບັນຍາຍຂອງ ດຣ. ເພີຣີນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກອະທິບາຍເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຫຼັກຖານໃນການດຳເນີນຄະດີທາງອາຍາ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງພິສູດຫຼັກຖານ, ວັດຖຸທີ່ສາມາດເປັນຫຼັກຖານ, ພ້ອມທັງຫຼັກຖານທີ່ເປັນທີ່ຖືວ່າເປັນທີ່ຍອມຮັບໂດຍສານ. ການບັນຍາຍ ແມ່ນດຳເນີນຜ່ານທາງຊູມ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຖິງ 70 ທ່ານ ທັງນັກສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານ! ເຖິງວ່າຈະເປັນສະຖານະການທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກໍຍັງໄດ້ຖາມຄຳຖາມ ແລະ ເຂົ້າຮວ່ມການບັນຍາຍທາງອອນລາຍຢ່າງຄຶກຄື້ນ! ການບັນຍາຍ ແມ່ນດຳເນີນເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ແປເປັນພາສາລາວ ໂດຍ ທ່ານນາງ ທິບພາພອນ ສີພັນດອນ, ພະນັກງານປະຈຳໂຄງການຂອງສະຖາບັນ ILSTA. ການບັນຍາຍນີ້ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເຊິ່ງມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກໄດ້ຈັດຢູ່ປະຈຳ.

ການເປີດໃຫ້ນຳໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກຂອງ ຄນລ-ມຊ, ວັນທີ 24-25 ກຸມພາ 2020

ພາຍໃຕ້ຂອບການຮ່ວມມືຂອງໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ນີ້ຖືວ່າເປັນບາດກ້າວອັນສຳຄັນ ສຳລັບນັກຄົ້ນຄວ້າໃນລາວ ທີ່ຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນເດືອນພະຈິກ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ໄດ້ສຳເລັດການເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັບອົງການ EIFL (Electronic Information for Libraries ອົງການຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກສຳລັບຫ້ອງສະໝຸດ) ເຊິ່ງເປັນອົງການທີ່ບໍ່ສະແຫວງຜົນກຳໄລ ທີ່ມີປະສົບການສູງໃນການຕິດຕັ້ງຫ້ອງສະໝຸດເອເລັກໂຕຣນິກໃນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາທົ່ວໂລກ ແລະ ຈະມາຕິດຕັ້ງຫ້ອງສະໝຸດດັ່ງກ່າວໃຫ້ກັບຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ຫ້ອງສະໝຸດເອເລັກໂຕຣນິກນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກຕ່າງໆ ທັງໃນສາຂາກົດໝາຍ ແລະ ໃນສາຂາຮຽນອື່ນໆ ແລະ ທາງອົງການຍັງມີແຜນທີ່ຈະເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຫ້ອງສະໝຸດ ຫຼື ບັນນາຮັກໃນການນຳໃຊ້ອີກດ້ວຍ. ເຮົາສາມາດເຂົ້ານຳໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດເອເລັກໂຕຣນິກຜ່ານເວັບໄຊຂອງ ຄນລ (https://flp.nuol.edu.la/e-library/).  ຫ້ອງສະໝຸດເອເລັກໂຕຣນິກ ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຄັງຂໍ້ມູນຫຼາຍອັນ ເຊັ່ນ ESBCO, HeinOnline, Taylor and Francis, JSTOR, Cambridge University Press journals; Oxford University Press journals, Edward Elgar Development Studies … Continued

ການສຳມະນາການຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍ, ວັນທີ 18-20 ກຸມພາ 2020

ພາຍໃຕ້ຂອບການຮ່ວມມືຂອງໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ລະຫວ່າງປະເທດລຸກຊຳບວກ ແລະ ປະເທດລາວ, ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກໃນວັນທີ 18-20 ກຸມພາ 2020 ເນື່ອງໃນ “ງານສຳມະນາການເຜີຍແຜ່ຜົນຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍ ແລະ ວິທີຄົ້ນຄວ້າ” ເຊິ່ງນຳໂດຍ ສຈ. ສະເຕຟານ ບຣວມ, ດຣ. ເພີຣີນ ຊິມອນ ແລະ ນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກ 4 ທ່ານ (Florence d’Ath, Teresa Quintel, Roila Mavrouili ແລະ Natalia Vorobyeva). ຄູອາຈານສອງທ່ານຂອງ ຄນລ ອາຈານ ສົມສັກ ຫົງວິຈິດ ແລະ ອາຈານ ປາງທອງ ໄຊຍະວົງ ໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການຂອງພວກເຂົາໃນການຂຽນເອກະສານຜ່ານການສະໜັບສະໜູນໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ. ນອກຈາກນັ້ນກໍຍັງມີການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ “ການສຶກສາປະລິນຍາເອກທີ່ປະເທດລຸກຊຳບວກ”. ກອງປະຊຸມສຳມະນາໄດ້ສຸມໃສ່ຕໍ່ກັບການສ້າງທັກສະຂັ້ນພື້ນຖານໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ, ລວມເຖິງການຄົ້ນຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ການຄັດລອກຜົນງານຂອງຜູ້ອື່ນ (plagiarism), ການອ້າງອີງ, ການຂຽນແບບວິຊາການດ້ານກົດໝາຍ ລວມໄປເຖິງການສ້າງແຜນໂຄງຮ່າງແນວຄິດ, … Continued

ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງ ສະຖາບັນ ILSTA, ວັນທີ 11-13 ກຸມພາ 2020

ພາຍໃຕ້ຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງໂຄງການຂອງພວກເຮົາກັບສະຖາບັນ ILSTA, ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງສະຖາບັນ ILSTA ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 11-13 ກຸມພາ 2020 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ອາຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ. ສຈ. ສະເຕຟານ ບຣວມ ໄດ້ນຳສະເໜີບັນຍາຍໃນຫົວຂໍ້ “criminal policy ແລະ ການຫລຸດຜ່ອນການກໍ່ອາຊະຍາກຳ” ແລະ ດຣ. ເພີຣີນ ຊິມອນ ໄດ້ນຳສະເໜີໃນຫົວຂໍ້ “ຄວາມສຳຄັນຂອງຫຼັກຖານໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາ”. ຜູ້ປະສານງານຍັງໄດ້ຈັດການຈຳລອງການໄຕ່ສວນ ດຳເນີນໂດຍ ຮສ. ອາແຊ ຄູດີ ຈາກປະເທດຝຣັ່ງ (ມະຫາວິທະຍາໄລ Rouen), ດຣ. ລໍເຣັ້ນ ຊີຣີ ອະດີດນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກ ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ແລະ ທ່ານ ແມັກຊ ມູເລີ (ທະນາຍຄວາມ ຈາກປະເທດລຸກຊຳບວກ) ເປັນຜູ້ພິພາກສາ, ໄອຍະການ ແລະ ທະນາຍຝ່າຍຈຳເລີຍ ໃນຄະດີສົມມຸດ ສອງຄະດີ ເຊິ່ງເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນທີ່ປະຊຸມສານ ວ່າຄວາມຂໍ້ຫາກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການຄ້າຢາເສບຕິດ/ການຟອກເງິນ. “ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ” … Continued

ການຢ້ຽມຢາມຂອງ ສາສະດາຈານ ຮັບໂພລ, ບົດບັນຍາຍກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດພາກລັດ, ວັນທີ 4-7 ກຸມພາ 2020

ສາສະດາຈານ ແມັດທິວ ຮັບໂພລ, ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມລາວເປັນຄັ້ງທີສອງ ເປັນເວລາອາທິດໜຶງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4-7 ຂອງເດືອນກຸມພາປີ 2020. ທ່ານໄດ້ໃຫ້ການບັນຍາຍກ່ຽວກັບກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດພາກລັດ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ກົດໝາຍ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສົນທິສັນຍາ” (ເນັ້ນໜັກສົນທິສັນຍາກຸງວຽນ) ໃຫ້ແກ່ອາຈານ ຄນລ 20 ທ່ານ. ທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້ການບັນຍາຍພິເສດກ່ຽວກັບ “ການຂວ້ຳບາດທາງເສດຖະກິດໃນດ້ານກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ການພົວພັນແບບສະໃໝໃໝ່” ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການບັນຍາຍເປີດກວ້າງຂອງສະຖາບັນ ILSTA ທີ່ຈັດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ຄນລ.