ການຝຶກອົບຮົມຫໍສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກອອນລາຍສະບັບເພິ່ມເຕີມ ແລະ ຂັ້ນສູງ, 10 & 11 ພະຈິກ 2021

ຫຼັງຈາກການຝຶກອົບຮົມຫໍສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກຂັ້ນພື້ນຖານໃນທິດແລ້ວນີ້, ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊຳບວກໄດ້ຈັດສອງການຝຶກອົບຮົມເພິ່ມເຕີມຂຶ້ນອີກໃນວັນທີ 10 ແລະ 11 ໃຫ້ກັບບັນດາອາຈານ ແລະ ບັນນາຮັກທີ່ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມການພື້ນຖານມາກ່ອນ. ການຝຶກອົບຮົມສອງຄັ້ງນີ້ໄດ້ດຳເນີນໂດຍທ່ານ Jevgenija ຈາກ EIFL ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ທ່ານ Dr. Perrine Simon, ຜູ້ປະສານງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ ແລະ ນາງ ທອງຄູນ ໄຊຍະຫົງ, ຜູ້ຊ່ວຍໂຄງການ ທີ່ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼອດທັງການຝຶກອົບຮົມ. ວັນທີ 10, ນັກບັນຍາຍໄດ້ທວນຄືນບົດຮຽນກ່ອນການເລີ່ມເຮັດບົດຝຶກຫັດ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 8 ທ່ານໄດ້ເຮັດບົດຝຶກຫັດໂດຍນຳໃຊ້ຟັງຊັນ ແລະ ຕົວເລືອກກັ່ນຕອງການຄົ້ນຫາຕ່າງໆທີ່ນັກບັນຍາຍມອບໝາຍໃຫ້ເຮັດຕາມເທື່ອລະຂັ້ນຕອນ, ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການແປຈາກທ່ານ Dimitri. ໃນຊ່ວງທ້າຍ, ຜູ້ເຊົ້າຮ່ວມຕ່າງກໍໄດ້ຮັບທັກສະທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ມີຄວາມໝັ່ນໃຈໃນການຄົ້ນຫາຫໍສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນວັນທີ 11, ທ່ານ Jevgenija ໄດ້ສອນວິທີການຄົ້ນຫາຫໍສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກໂດຍການນຳໃຊ້ຟັງຊັນເພີ່ມເຕີມ. ລາວໄດ້ສອນເຄັດລັບໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບວິທີການສ້າງບັນຊີສ່ວນຕົວທາງ EBSCO ແລະ ວິທີການຮັກສາຜົນການຄົ້ນຫາ. ຈາກນັ້ນ, ລາວໄດ້ສອນວິທີການຊອກ ແລະ ຄົ້ນຫາກຖານຂໍ້ມູນໂດຍການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອອນລາຍແບບພິເສດ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍສາຂາວິຊາ … Continued

ການຝຶກອົບຮົມຫໍສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກຂັ້ນພື້ນຖານອອນລາຍ, 3-4 ພະຈິກ 2021

ວັນທີ 3-4 ເດືອນພະຈິກ 2021, ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊຳບວກຈະໄດ້ການຝຶກອົບຮົມເຄິ່ງມື້ກ່ຽວກັບ ‘ວິທີການນຳໃຊ້ຫໍສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກ’ ໃຫ້ກັບບັນດາອາຈານຄນລ. ເມັນແມ່ນການຝຶກອົບຮົບຄັ້ງທີ 8 ຂອງທາງໂຄງການ. ນາງ ທອງຄູນ, ຜູ້ຊ່ວຍໂຄງການແມ່ນໄດ້ຮັບຜິດຊອບເປັນຜູ້ແປພາສາເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນມື້ທີ 2. ບັນດາອາຈານ ແລະ ບັນນາຮັກ 15 ທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ນຳພາໂດຍທ່ານ ເກັບເກນເຢຍ ຈາກ EIFL, ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ປອ. ເພີຣີນ ຊີມອນ, ຜູ້ປະສານງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນມື້ທຳອິດ, ນັກບັນຍາຍໄດ້ແນະນຳຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບຫໍສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກໃໝ່, ສະເໜີກ່ຽວກັບແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ມີສາມາດໃຊ້ໄດ້ແບບດິຈິຕໍ ແລະ ໄດ້ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ດຳເນີນການຊອກຫາ ຫຼື ຄົ້ນຄ້ວາ ໃຫ້ເປັນແບບຝຶກຫັດ. ມື້ທີ 2, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຄົ້ນວ້າຢ່າງລືກເຊິງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບແບບການຊອກຫາ ໂດຍການເຮັດແບບຝຶກຫັດປະກອບດ້ວຍການຊອກຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຕາມຫົວຂໍ້ທີ່ໃຫ້ໄປ. ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ການຊອກຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເພື່ອການສອນ ແລະ ການເຮັດບດຄົ້ນຄວ້າຂອງເຂົາ. ບັນດາອາຈານໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມກັບ Jevgenija ເປັນຢ່າງດີ ໂດຍການຖາມຄໍາຖາມ ແລະ ແຊຣຜົນການຊອກຫາຜ່ານຊູມ. ຫໍສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນ … Continued

ການຝຶກອົບຮົມຫໍສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກຂັ້ນພື້ນຖານ, 22-23 ກັນຍາ 2021 ອອນລາຍ

ໃນວັນທີ 22-23 ກັນຍາ 2021 ນີ້, ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ‘ວິທີການນຳໃຊ້ຫໍສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກ’ ເປັນເວລາສອງມື້ ໃຫ້ກັບອາຈານຂອງຄນລ. ນີ້ແມ່ນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທີເຈັດທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍໂຄງການ. ວາລະນີ້, ອີງຕາມສະຖານະການພະຍາໂຄອິດ-19 ໃນລາວ ແລະ ການປິດເມືອງຄັ້ງໃໝ່, ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໄດ້ຈັດແບບອອນລາຍນຳຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ພ້ອມດ້ວຍນາຍແປພາສາຂອງເຮົາ ທ່ານ ດີມີທີ ດຳເນີນການແປຢູ່ບ້ານຜ່ານໂປຣແກຣມຊູມ. ບັນດາອາຈານ ແລະ ບັນນາຮັກ 15 ທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ນຳພາໂດຍທ່ານ ເກັບເກນເຢຍ ຈາກ EIFL, ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ປອ. ເພີຣີນ ຊີມອນ, ຜູ້ປະສານງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ແລະ ນາງ. ທອງຄູນ ໄຊຍະຫົງ, ຜູ້ຊ່ວຍໂຄງການ, ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນມື້ທຳອິດ, ນັກບັນຍາຍໄດ້ແນະນຳຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບຫໍສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກໃໝ່, ສະເໜີກ່ຽວກັບແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ມີສາມາດໃຊ້ໄດ້ແບບດິຈິຕໍ ແລະ ໄດ້ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ດຳເນີນການຊອກຫາ ຫຼື ຄົ້ນຄ້ວາ ໃຫ້ເປັນແບບຝຶກຫັດ. ມື້ີທີ 2, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຄົ້ນວ້າຢ່າງລືກເຊິງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບແບບການຊອກຫາ … Continued

ການເຝິກອົບຮົມການໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກ, ວັນທີ 21 ທັນວາ 2020 ແລະ 2 ກຸມພາ 2021

ຄະນະກົດໝາຍ, ເສດຖະສາດ ແລະ ການເງິນ (FDEF) ຂອງປະເທດລຸກຊຳບວກ ໄດ້ສືບຕໍ່ເຝິກອົບຮົມ “ການນຳໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກ (E-library)”. ທ່ານນາງ ເຈເວເຈນນິຕ້າ (Jevgenija Sevcova), ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຈາກ EIFL ຮ່ວມກັບ ດຣ. ເພີຣີນ ຊິມອນ ໄດ້ດຳເນີນການເຝິກອົບຮົມທາງໄກ ຄັ້ງວັນທີ 21 ທັນວາ 2020 ແລະ 2 ກຸມພາ 2021. ທ່ານນາງ ເຈເວເຈນນິຕ້າ ໄດ້ໃຫ້ການນຳສະເໜີຜ່ານໂປຣແກຣມຊູມ Zoom ແລະ ມີນາຍແປພາສາແປບົດນຳສະເໜີດັ່ງກ່າວໄປພ້ອມໆກັນໃນຫ້ອງເຝິກອົບຮົມທີ່ ຄນລ. ການເຝິກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ມີເປົ້າໝາຍເຝິກນັກບັນນາຮັກ ແລະ ອາສາສະໝັກ ICT ປະມານ 15 ຄົນ ໃຫ້ຮູ້ວິທີເຂົ້ານຳໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກໄດ້. ເປົ້າໝາຍຫຼັກກໍຄື ຢາກໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຊ່ວຍຜູ້ອື່ນໃນການເຂົ້ານຳໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດດິຈິຕອລໃຫ້ໄດ້ຄືກັນກັບພວກເຂົາ. ຫ້ອງສະໝຸດດິຈິຕອລ ກໍຄືຫ້ອງສະໝຸດທີ່ສາມາດເຂົ້ານຳໃຊ້ໄດ້ໂດຍຜ່ານອິນເຕີເນັດ, ເຊິ່ງຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຖານຂໍ້ມູນອອນລາຍທີ່ມີ ປຶ້ມອີເລັກໂຕຣນິກ (e-books), ວາລະສານວິຊາການ ແລະ ອື່ນໆເຊັ່ນ ວາລະສານ … Continued

ການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີການນຳໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກ, ວັນທີ 8-11 ກັນຍາ 2020

ການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ວິທີການນຳໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກທີ່ສ້າງໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ຫາ 11 ກັນຍາ 2020 ພາຍໃຕ້ຂອບການຮ່ວມມືຂອງໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ. ບັນດາພະນັກງານຫໍສະໝຸດຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ແລະ ຫໍສະໝຸດສູນກາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການນຳໃຊ້ຫໍສະໝຸດດິຈິຕອລ ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກບັນດາພະນັກງານຫໍສະໝຸດຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລທຳມະສາດ. ຜ່ານການສຳມະນາທາງຊູມ Zoom ເຊິ່ງນຳພາໂດຍ ທ່ານນາງ ພິມພາຂວັນ ທະນານົບພະຣິດ, ທ່ານນາງ ອະໂຣຊາ ເຫຼົ່າຣັກວົງ ແລະ ທ່ານນາງ ຊານິນພອນ ສູ່ໂຊກວິລາວົງ ຈາກປະເທດໄທ ແລະ ທ່ານນາງ ດຣ ເພີຣີນ ຊີມອນ, ຈາກປະເທດຝຣັ່ງ. ການສຳມະນາອອນລາຍໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ ທີ່ ຫ້ອງໄອຊີທີ (ICT) ຂອງ ຄນລ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໂດຍ ອາຈານ ສັງຄອນ ນິຍົມຄຳ ຫົວໜ້າພະແນກ IT ຈາກ ຄນລ. ຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກ (E-library) ແມ່ນຖືວ່າເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນໃນການຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ … Continued

ການເຝິກອົບຮົມການໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກ, ວັນທີ 2-3 ກັນຍາ 2020

ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ໄດ້ສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຈັດງານຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ “ວິທີນຳໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກ (E-library)”. ຜ່ານການຕົກລົງລະຫວ່າງໂຄງການພວກເຮົາ ແລະ EIFL, ໃນວັນທີ 2-3 ກັນຍາ 2020 ການເຝິກອົບຮົມທາງອອນລາຍໄດ້ຖືກດຳເນີນຂຶ້ນເປັນພາສາໄທ, ນຳສະເໜີໂດຍບັນດານັກບັນນາຮັກ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລທຳມະສາດ. ບັນດາອາຈານທັງໝົດ 12 ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາອອນລາຍ, ນຳພາໂດຍ ທ່ານນາງ ພິມພາຂວັນ ທະນານົບພະຣິດ, ຈາກປະເທດໄທ ແລະ ທ່ານນາງ ດຣ ເພີລີນ ຊີມອນ, ຈາກປະເທດຝຣັ່ງ ຈັດຂຶ້ນຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ທາງຊູມ Zoom. ບັນດາອາຈານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຳມະນາອອນລາຍ ທີ່ຫ້ອງໄອຊີທີ (ICT) ທີ່ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຈັດໂດຍ ອາຈານ ສັງຄອນ ນິຍົມຄຳ. ຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນຖືວ່າເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນໃນການຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ພາຍໃນ ແລະ ນອກສະຖາບັນການສຶກສາ. ພ້ອມທັງ, ຍັງເປັນເຄື່ອງມື ເພື່ອໃຫ້ຄູອາຈານກະກຽມໃນການສິດສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາ. ເຊິ່ງພວກເຮົາຈະມີການຝຶກອົບຮົມເພີ່ມເຕີມອີກໃນໄວໆນີ້! … Continued

ການເຝິກອົບຮົມອອນລາຍກ່ຽວກັບການໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກ ຄັ້ງທີສາມ, ວັນທີ 5 ສິງຫາ 2020

ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກໄດ້ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກ E-library ໃໝ່ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂດຍໂຄງການຂອງພວກເຮົາ. ການເຝິກອົບຮົມຄັ້ງທີ 3 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ‘ວິທີການນຳໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກ’ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ໃນວັນທີ 5 ສິງຫາ ທີ່ຜ່ານມາ. ມີທັງໝົດ 11 ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຝິກອົບຮົມທາງອອນລາຍ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານນາງ ເຈເວເຈນນິຕ້າ ຈາກ EIFL ເປັນຜູ້ນຳການບັນຍາຍຜ່ານຊູມ Zoom. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະສານງານຂອງມະຫາໄລລຸກຊຳບວກ ດຣ. ເພີລີນ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄັ້ງນີ້. ຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກ ເປັນເຄື່ອງມືສຳຄັນເພື່ອເສີມສ້າງການເຂົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມືສຳຄັນຂອງບັນດາອາຈານໃນການກະກຽມການສອນ ແລະ ເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າ. ພວກເຮົາຈະຍັງມີການເຝິກອົບຮົມຄັ້ງອື່ນໆຕາມມາໄວໆນີ້! E-library ແມ່ນ ຫ້ອງສະໝຸດໃນຮູບແບບອີເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ດິຈິຕອລ ທີ່ສາມາດເຂົ້ານຳໃຊ້ຜ່ານອິນເຕີເນັດ ເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຂົ້າເຖິງຖານຂໍ້ມູນອອນລາຍ ປະກອບມີທັງປຶ້ມ (ປຶ້ມເອເລັກໂຕຣນິກ), ວາລະສານວິຊາການ ແລະ ອີກຫຼາຍແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນວ່າ ວາລະສານ ແລະ ໜັງສືພິມ. ເຂົ້າໄປຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊຂອງ ຄນລ ໄດ້ທີ່: … Continued

ການເຝິກອົບຮົມອອນລາຍກ່ຽວກັບການໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກ ຄັ້ງທີສອງ, ວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2020

ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກໄດ້ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກ E-library ທີ່ສ້າງຂຶ້ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ການເຝິກອົບຮົມຄັ້ງທີ 2 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ‘ວິທີການນຳໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກ’ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ໃນວັນທີ 17 ມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນຄູອາຈານທັງໝົດ 13 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຝິກອົບຮົມທາງອອນລາຍ ຫຼື ທາງໄກ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານນາງ ເຈເວເຈນນິຕ້າ ຈາກ EIFL ເປັນຜູ້ນຳການບັນຍາຍຜ່ານ Zoom. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະສານງານ ດຣ. ເພີຣີນ ຊິມອນ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄັ້ງນີ້. ຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກເປັນເຄື່ອງມືສຳຄັນເພື່ອເສີມສ້າງການເຂົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ ແລະ ເປັນມືສຳຄັນຂອງບັນດາອາຈານໃນການກະກຽມການສອນ ແລະ ເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າ. ພວກເຮົາຈະຍັງມີການເຝິກອົບຮົມຄັ້ງອື່ນໆຕາມມາໄວໆນີ້! E-library ແມ່ນ ຫ້ອງສະໝຸດໃນຮູບແບບອີເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ດິຈິອລທີ່ສາມາດເຂົ້ານຳໃຊ້ໄດ້ຜ່ານອິນເຕີເນັດ ເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຂົ້າເຖິງຖານຂໍ້ມູນ ປະກອບທັງປຶ້ມ (ປຶ້ມເອເລັກໂຕຣນິກ e-book), ວາລະສານວິຊາການ ແລະ ອີກຫຼາຍແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ ວາລະສານ ແລະ ໜັງສືພິມ. ເຂົ້າໄປຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊຂອງ … Continued

ການເຝິກອົບຮົມອອນລາຍກ່ຽວກັບການໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກ ຄັ້ງທຳອິດ, ວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2020

ການສະໜັບສະໜຸນຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ໃນການສ້າງຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກ (e-library) ໃຫ້ແກ່ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເຊັນກັບອົງການ “EIFL” (ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກສຳລັບຫໍສະໝຸດ) ໃນເດືອນພະຈິກ 2019. E-library ແມ່ນຫ້ອງສະໝຸດແບບດິຈິຕອລ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຜ່ານເວັບໄຊຂອງ ຄນລ (http://flp.nuol.edu.la/e-library/) ທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນເຂົາເຖິງຄັງຂໍ້ມູນທາງອອນລາຍເຊັ່ນ: ປຶ້ມອີເລັກໂຕຣນິກ, ວາລະສານວິຊາການ, ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນໆ ເຊັ່ນ ບັນດາວາລະສານ ແລະ ໜັງສືພິມ. ໃນວັນທີ 13 ພຶດສະພາ ທີ່ຜ່ານມານີ້, ການເຝິກອົບຮົມທາງອິນເຕີເນັດຄັ້ງທຳອິດກ່ຽວກັບ “ວິທີການນຳໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂຕຼນິກ” ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ອາຈານສອນ ແລະ ພະນັກງານຫໍສະໝຸດຂອງ ຄນລ ຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນ. ການເຝິກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນນຳພາໂດຍ ທ່ານນາງ ນັນທະລັດ ນົນທິວັດວະນິດ ເຊິ່ງເປັນນັກວິສະວະກອນບໍລິການກ້ອງສະໝຸດຈາກ EBSCO Thailand. ນີ້ກໍຖືວ່າ ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ! ການຝຶກອົບຮົມອື່ນໆແມ່ນຈະຕາມມາໃນໄວໆນີ້!

ການເປີດໃຫ້ນຳໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກຂອງ ຄນລ-ມຊ, ວັນທີ 24-25 ກຸມພາ 2020

ພາຍໃຕ້ຂອບການຮ່ວມມືຂອງໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ນີ້ຖືວ່າເປັນບາດກ້າວອັນສຳຄັນ ສຳລັບນັກຄົ້ນຄວ້າໃນລາວ ທີ່ຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນເດືອນພະຈິກ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ໄດ້ສຳເລັດການເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັບອົງການ EIFL (Electronic Information for Libraries ອົງການຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກສຳລັບຫ້ອງສະໝຸດ) ເຊິ່ງເປັນອົງການທີ່ບໍ່ສະແຫວງຜົນກຳໄລ ທີ່ມີປະສົບການສູງໃນການຕິດຕັ້ງຫ້ອງສະໝຸດເອເລັກໂຕຣນິກໃນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາທົ່ວໂລກ ແລະ ຈະມາຕິດຕັ້ງຫ້ອງສະໝຸດດັ່ງກ່າວໃຫ້ກັບຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ຫ້ອງສະໝຸດເອເລັກໂຕຣນິກນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກຕ່າງໆ ທັງໃນສາຂາກົດໝາຍ ແລະ ໃນສາຂາຮຽນອື່ນໆ ແລະ ທາງອົງການຍັງມີແຜນທີ່ຈະເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຫ້ອງສະໝຸດ ຫຼື ບັນນາຮັກໃນການນຳໃຊ້ອີກດ້ວຍ. ເຮົາສາມາດເຂົ້ານຳໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດເອເລັກໂຕຣນິກຜ່ານເວັບໄຊຂອງ ຄນລ (https://flp.nuol.edu.la/e-library/).  ຫ້ອງສະໝຸດເອເລັກໂຕຣນິກ ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຄັງຂໍ້ມູນຫຼາຍອັນ ເຊັ່ນ ESBCO, HeinOnline, Taylor and Francis, JSTOR, Cambridge University Press journals; Oxford University Press journals, Edward Elgar Development Studies … Continued