ທຶນຄົ້ນຄວ້າ ປີ 2023-2024

ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ຍິນດີທີ່ຈະປະກາດວ່າ ພວກເຮົາຈະເປີດຮັບສະໝັກເພື່ອຄັດເລືອກ ພະນັກງານຈາກ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ທີ່ສົນໃຈເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າໃນຂົງເຂດກົດໝາຍ ເພື່ອມາດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງ ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ລາວ-ລຸກຊຳບວກ. ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ ທຶນຄົ້ນຄວ້ານີ້ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ ຄູອາຈານລາວ ໃຫ້ພັດທະນາທັກສະໃນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ທັກສະໃນການຄົ້ນຄວ້າ ໃນຂົງເຂດກົດໝາຍ, ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ຄວາມອາດສາມາດໃນການຄົ້ນຄວ້າຂອງຕົນເອງ ແລະ ຂອງສະຖາບັນ ອັນໄດ້ແກ່ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ. ຜູ້ສະໝັກຈະຕ້ອງເປັນອາຈານຂອງຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງ ຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ໃນສາຂາກົດໝາຍ ຫຼື ມີທັກສະ/ຄວາມຊ່ຽວຊານທາງກົດໝາຍສູງ. ທຶນດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ໄດ້ ກຳນົດອາຍຸຜູ້ສະໝັກ. ໂດຍຜູ້ສະໝັກຈະຖືກຄັດເລືອກຕາມຜົນງານທີ່ສົ່ງມາ. ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກມີສິດເດັດຂາດໃນການຄັດເລືອກ ແລະ ຫຼື ການປະຕິເສດຜູ້ສະໝັກ. ເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມ “ແຜນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືທົ່ວໄປເພື່ອການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ ຂອງລຸກຊຳບວກ – ເສັ້ນທາງສູ່ ປີ 2030’’, ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ລາວ-ລຸກຊໍາບວກ ເປີດຮັບບົດສະເໜີການຄົ້ນຄວ້າທີ່ນອນໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆລຸ່ມນີ້: … Continued

ງານສໍາມະນາວ່າດ້ວຍປະເພນີທາງກົດໝາຍແບບສົມທຽບ, 14-16 ມິຖຸນາ 2023

ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການຮ່ວມມືຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊໍາບວກ, ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນວຽກງານການສອນ ແລະ ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ກັບຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ (ຄນລ), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-16 ມິຖຸນາ, 2023, ງານສໍາມະນາໄດ້ຈັດຂຶ້ນ 3 ວັນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ປະເພນີທາງກົດໝາຍແບບສົມທຽບ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂຄງການໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ສາສະດາຈານ Elise Poillot, ສາສະດາຈານຜູ້ທີ່ມາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ລຸກຊໍາບວກ, ມາເປັນຜູ້ນໍພາໃນງານສໍາມະນາ. ງານສໍາມະນາມຸ້ງເນັ້ນໃສ່ການເພີ່ມພູນຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກ່ຽວກັບລະບົບກົດໝາຍທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ການພັດທະນາທາງປະຫວັດສາດຂອງບັນດາກົດໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນ, ການໃຊ້ການປຽບທຽບລະຫວ່າງແຫຼ່ງກົດໝາຍທີ່ມາຈາກຈຸລະພາກ ແລະ ມະຫາພາກ. ໂດຍງານສໍາມະນາຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮຽນເຊີນບັນດາອາຈານຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ອາຈານຈາກສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແລະ ຍັງມີຜູ້ປະຕິບັດກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກກົດໝາຍ ຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາທະນາຍຄວາມແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຜູ້ພິພາກສາຈາກສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ແລະ ໄອຍະການຈາກອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ. ໃນວາລະຕອນເຊົ້າຂອງງານສໍາມະນາມື້ທໍາອິດ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາໃຫ້ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂທີ່ໃຊ້ໃນການຈັດປະເພດປະເພນີທາງດ້ານກົດໝາຍ. ໃນວາລະດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ປະກອບມີການສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງລະບົບກົດໝາຍ, ປະເພດຂອງແຫຼ່ງທີ່ມາທາງກົດໝາຍ, ແລະ ລະບົບກົດໝາຍທີ່ມີສອງຮູບແບບ. ຈຸດປະສົງຂອງການນໍາສະເໜີແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ … Continued

ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງ, 7-9 ມິຖຸນາ 2023

ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ລາວ-ລຸກຊຳບວກ, ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາລັດແຫ່ງກົດໝາຍ, ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊໍາບວກ ໄດ້ຈັດງານໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງຄັ້ງທີ 5 ໃນລະຫວ່າງຊ່ວງວັນທີ 7-9 ມິຖຸນາ 2023 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຜູ້ສະຫມັກ 17 ທ່ານໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍອີງຕາມຄວາມສົນໃຈໃນການປັບປຸງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງພວກເຂົາ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມສໍາມະນາແບບເລັ່ງລັດເປັນເວລາ 3 ວັນ. ງານສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີອາຈານສອນກົດໝາຍຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ 9 ທ່ານ, ອາຈານສອນກົດໝາຍຈາກສະຖາບັນຍຸຕິທໍາແຫ່ງຊາດ 2 ທ່ານ, ຜູ້ພິພາກສາຈາກສານປະຊາຊົນສູງສຸດ 2 ທ່ານ, ໄອຍາການຈາກສະຖາບັນຝຶກອົບຮົບຂອງອົງການໄອຍາການປະຊາຊົນສູງສຸດແຫ່ງ ສປປປ ລາວ 2 ທ່ານ, ແລະ ນັກກົດໝາຍມາຈາກສະພາທະນາຍຄວາມ 2 ທ່ານ. ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງມຸ່ງເນັ້ນການເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບ “ວິທີການທາງກົດໝາຍໃນການສ້າງລັດແຫ່ງກົດໝາຍ” ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິທີການທາງກົດໝາຍ ທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ. ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງໄດ້ລົງເລິກກ່ຽວກັບຂະບວນທັດຂອງວິທີການທາງກົດໝາຍ, ວິທີການສ້າງລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ແລະ ວິທີການສ້າງກົດໝາຍ, ວິທີການການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງກົດໝາຍໃນສາກົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສົນທິສັນຍາອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູຮ້ອນແມ່ນດໍາເນິນເປັນພາສາອັງກິດເຊິ່ງນໍາພາໂດຍ ສາສະດາອາຈານ … Continued

ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຫໍສະໝຸດ, ວັນທີ 24 ເມສາ – 19 ພຶດສະພາ 2023 

ພາຍໃຕ້ກອບການເຮັດວຽກຂອງ ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ລາວ-ລຸກຊຳບວກ, ການພັດທະນາເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານຫໍສະໝຸດຂອງຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ (ຄນລ) ຖືກວ່າເປັນບູລິມະສິດທີ່ຄຽງູຸຄູ່ກັນກັບການສ້າງ E-library. ໃນນີ້, ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ລາວ-ລຸກຊຳບວກ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ອົງການຂໍ້ມູນຂ່າວສານອີເລັກໂຕຣນິກສຳລັບຫໍສະໝຸດ ໃນປະເທດໄທ ຫຼື EIFL-Thailand ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການເສີມສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານຫໍສະໝຸດ/ບັນນາຮັກຂອງ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ຄນລ, ມຊ). ການຝຶກອົມຮົມແມ່ນຖືກຈັດຢູ່ພາຍໃນຫໍສະໝຸດ ຄນລ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 24 ເມສາ – 19 ພຶດສະພາ 2023. ຈຸດປະສົງໃນການປະສານສົມທົບ ກັບທາງ EIFL ປະເທດໄທນີ້ກໍແມ່ນເພື່ອ ຫັນປ່ຽນຫໍສະໝຸດ ຄນລ ໃຫ້ກາຍເປັນຫໍສະໝຸດທີ່ມີໃຊ້ສອຍສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ພ້ອມທັງມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ.  ການຝຶກອົບຮົມທັງ 4 ອາທິດນີ້ແມ່ນນຳພາໂດຍ ຊ່ຽວຊານທີ່ຈັດຫາມາໂດຍ EIFL ໄດ້ແກ່ ທ່ານ ນາງ ສຸຣາຊະວະດີ ດິດສະກຸນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ສົມປອງ ອຸດົມເດດ, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີປະສົບການມາຢ່າງຍາວນານ ໃນການເຮັດວຽກຢູ່ຫໍສະໝຸດທາງວິຊາການ. ການຝຶກອົມຮົມແມ່ນສຸມໃສ່ພະນັກງານຫໍສະໝຸດຂອງ ຄນລ ໂດຍສະເພາະ … Continued

ການຢ້ຽມຢາມຂອງ ສາສະດາຈານ ດຣ. André Prüm, ຄັ້ງວັນທີ 4-6 ເມສາ 2023

ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການຮ່ວມມືຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊໍາບວກ, ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທັກສະທາງການສອນ ໃຫ້ກັບຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ (ຄນລ), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ. ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊໍາບວກ ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຊີນ ສາສະດາຈານ ດຣ. André Prüm ມາເປັນຜູ້ບັນຍາຍໃນການສໍາມະນາ. ຈຸດປະສົງຫຼັກໃນການຈັດງານສໍາມະນາ 3 ວັນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອແນະນໍາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບຫຼັກການຂອງກົດໝາຍການເຮັດສັນຍາ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສຶກສາກ່ຽວກັບ “ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບໃໝ່ຂອງລາວ ກັບ ການປະຕິບັດໃນສາກົນ”. ງານສໍາມະນາແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 4-6 ມີນາ 2023 ຢູ່ທີ່ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ງານສໍາມະນາໄດ້ມຸ່ງເນັ້ນໃສ່ນິຍາມຂອງສັນຍາ ທີ່ໄດ້ມາຈາກການຕີຄວາມໝາຍຂອງກົດໝາຍພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ, ຄວາມເປັນອິດສະຫຼະ ແລະ ຜົນບັງຄັບຂອງສັນຍາ, ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້, ແລະ ການປະຕິບັດສັນຍາ. ໂດຍໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮຽນເຊີນຄະນະອາຈານຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ, ຄະນະອາຈານຈາກສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ (ສຍຊ) ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແລະ ຍັງມີຜູ້ປະຕິບັດກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກກົດໝາຍ ຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ, ຜູ້ພິພາກສາຈາກສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ແລະ … Continued

ງານແຂ່ງຂັນສານຈໍາລອງຄັ້ງທີ 21 ວ່າດ້ວຍກົດໝາຍມະນຸດສະທຳສາກົນ ລະດັບສາກົນ 8-11 ມີນາ 2023

ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີ ກັບທີມຕົວແທນປະເທດລາວທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນສານຈໍາລອງຄັ້ງທີ 21 ວ່າດ້ວຍກົດໝາຍມະນຸດສະທຳສາກົນໃນປີ 2023 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຮົງກົງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8-11 ມີນາ 2023. ເຊິ່ງການແຂ່ງຂັນແມ່ນໄດ້ຈັດແບບເຊິ່ງໜ້າ, ຫຼັງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດຈາກສະຖານະການຂອງການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19. ການແຂ່ງຂັນແມ່ນໄດ້ຮວບຮວມເອົາບັນດານັກສຶກສາກົດໝາຍຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆໃນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊິຟິກມາເຂົ້າຮ່ວມ. ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວໃນການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຮອບສາກົນໃນຄັ້ງນີ້! ໂດຍ ດຣ ເພີຣິນ ຊິມອນ ໄດ້ເປັນຜູ້ຝຶກຊ້ອມໃຫ້ກັບທີມ ຮ່ວມກັບ ທ່ານ ນາງ ເພົາລີນາ ແບສເຕິນ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ລາວ-ລຸກຊໍາບວກ. ທີມຕົວແທນປະເທດລາວໄດ້ມີການຝຶກຊ້ອມ ຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວຈົນເຖິງມື້ສຸດທ້າຍ ຂອງການແຂ່ງຂັນ ຫຼັງຈາກຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຈາກການແຂ່ງຂັນລະດັບປະເທດ ໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2022.  ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໜັກ ແລະ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ຕັ້ງໃຈກັບການແຂ່ງຂັນສານຈໍາລອງຄັ້ງນີ້ຫຼາຍ ຍ້ອນວ່າຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ກົດຫມາຍອາຍາສາກົນໄປແຂ່ງຂັນກັບບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລອື່ນໃນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊິຟິກ ເຊິ່ງແຂ່ງຂັນເປັນພາສາອັງກິດ ທັງຫມົດ. ຫຼັງຈາກ 4 ມື້ຂອງການແຂ່ງຂັນ ດ້ວຍຈໍານວນທີມນັກສຶກສາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ 24 ທີມ ຂອງນັກສຶກສາກົດໝາຍທົ່ວອາຊີ-ປາຊີຟິກ. ມະຫາວິທະຍາໄລ Adelaide (ທີມນັກສຶກສາຈາກປະເທດອອດສເຕເລຍ) ເປັນທີມທີ່ສາມາດຍາດເອົາໄຊຊະນະຈາກການແຂ່ງຂັນມາໄດ້, ລາງວັນຮອງຊະນະເລີດໄດ້ແກ່ … Continued

ການຢ້ຽມຢາມຂອງສາສະດາຈານ Haslehner Werner ຄັ້ງວັນທີວັນທີ 7-8 ກຸມພາ 2023

ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການຮ່ວມມືມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊໍາບວກ, ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ແກ່ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ການສໍາມະນາກ່ຽວກັບກົດໝາຍພາສີ ແລະ ອາກອນໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 10 ຊົ່ວໂມງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 6-8 ກຸມພາ 2023, ທີ່ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ພວກເຮົາຮູ້ສຶກເປັນກຽດທີ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ ສາສະດາຈານ Werner Haslehner ເຊິ່ງເປັນອາຈານຜູ້ທີ 2 ທີ່ມາໄດ້ມາຈັດງານສໍາມະນາຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2023 ນີ້. ການສໍາມະນາໄດ້ສຸມໃສ່ການແນະນຳກ່ຽວກັບກົດໝາຍພາສີ ແລະ ອາກອນສາກົນ, ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບພາສີ, ການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງສັນຍາ. ໂດຍໂຄງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮຽນເຊີນ ອາຈານຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ອາຈານຈາກສະຖາບັນຍຸຕິທໍາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດານັກປະຕິບັດກົດໝາຍໄດ້ແກ່ ຜູ້ພິພາກສາ ຈາກສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ໄອຍະການ ຈາກຫ້ອງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ກໍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນຄັ້ງນີ້. ນອກຈາກນີ້, ຍັງເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ໂຄງການຮ່ວມມືມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊໍາບວກເຮົາໄດ້ຈັດການບັນຍາຍແບບເປີດ  ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາຈາກຄະນະນິຕິສາດ … Continued

ການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອີເລັກໂຕນິກ ແລະ ວິທີການຈັດການຝຶກອົບຮົມ, ຄັ້ງວັນທີ 23-27 ມັງກອນ 2023

ໃນວັນທີ 23-27 ເດືອນມັງກອນ ປີ 2023, ໂຄງການຮ່ວມມືມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊໍາບວກ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມ 5 ມື້ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອີເລັກໂຕນິກ ແລະ ການຈັດການຝຶກອົບຮົມ, ທີ່ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ (FLP), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ເຊິ່ງເປັນເທື່ອທໍາອິດທີ່ໂຄງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອີເລັກໂຕນິກແບບເຊິ່ງໜ້າ. ສະມາຊິກຫໍສະໝຸດ ແລະ ອາສາສະໝັກໄອທີທັງ 16 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ເຊິ່ງນໍາພາໂດຍ ທ່ານນາງJevgenija Sevcova ຈາກໂຄງການ EIFL (Electronic Information for Libraries) ແລະ ທ່ານ ປາດຖະໜາພອນ, ຜູ້ຊ່ວຍໂຄງການຮ່ວມມືມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊໍາບວກ, ຮັບໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ແປພາສາທັງ 5 ມື້ຂອງການຝຶກອົບຮົມ. ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ “ການຝຶກອົບຮົມສຳລັບຄູຝຶກ”; ເຊິ່ງເປົ້າໝາຍກໍເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກໄດ້ຝຶກຝົນທັກສະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດເປັນຜູ້ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນອີເລັກໂຕນິກ ໃຫ້ແກ່ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ. ການຝຶກອົບຮົມຍັງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການຈັດງານຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ຫໍສະໝຸດອີເລັກໂຕນິກ. ອາສາສະໝັກຫໍສະໝຸດຂອງຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ໄດ້ຮຽນລົງເລິກກ່ຽວກັບການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນເທິງເວັບໄຊຫໍສະໝຸດອີເລັກໂຕນິກ. ການຝຶກອົບຮົມມື້ທໍາອິດຈະເປັນການແນະນໍາຕົວຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ຜູ້ຝຶກອົບຮົມກໍຍັງໄດ້ປະເມີນວິທີການຮຽນຮູ້ຂອງຕົນເອງ … Continued

ງານສຳມະນາກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດພາກບຸກຄົນ, ຄັ້ງວັນທີ 17-19 ມັງກອນ 2023

ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການຮ່ວມມືຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ລາວ-ລຸກຊໍາບວກ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ. ໂດຍທາງໂຄງການໄດ້ຈັດງານສຳມະນາຂຶ້ນ 3 ວັນ ເພື່ອແນ່ໃສ່ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດພາກບຸກຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 17-19 ມັງກອນ 2023  ທີ່ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ພວກເຮົາຮູ້ສຶກເປັນກຽດທີ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ສາສະດາຈານ Thomas Mastrullo ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ ໃນການນຳພາການສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້. ລະຫວ່າງຊາດພາກບຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປຽບທຽບລະຫວ່າງກົດໝາຍຂອງປະເທດຝຣັ່ງ ແລະ ກົດໝາຍປະເທດລາວ, ແລະ ມຸ້ງເນັ້ນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທັກສະທາງດ້ານການສິດສອນໃຫ້ກັບບັນດາຜູ້ເຂົ້້າຮ່ວມກ່ຽວກັບກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດພາກບຸກຄົນ. ໂດຍໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮຽນເຊີນຄະນະອາຈານຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ (ຄນລ) ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະອາຈານຈາກສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ (ສຍຊ). ນອກນັ້ນຍັງມີ ຜູ້ປະຕິບັດກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກກົດໝາຍ ຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ; ຜູ້ພິພາກສາຈາກສານປະຊາຊົນສູງສຸດ; ແລະ ໄອຍະການຈາກອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ກໍໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມງານສໍາມະນາຂອງພວກເຮົາໃນຄັ້ງນີ້. ໃນພາກເຊົ້າຂອງມື້ທຳອິດງານສຳມະນາໄດ້ສຸມໃສ່ການບັນຍາຍກ່ຽວກັບພາກນຳສະເໜີຂອງກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດພາກບຸກຄົນ ເຊິ່່ງການນຳສະເໜີແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບນິຍາມ ແລະ ຫຼັກການຕ່າງໆຂອງກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດພາກບຸກຄົນ. ໃນຕອນບ່າຍ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບມຸມມອງທົ່ວໄປກ່ຽວກັບກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດພາກບຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບສິດທິພິເສດທາງດ້ານເຂດອໍານາດຂອງສານ, ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ພົວພັນກັບເຂດອໍານາດຂອງສານ … Continued

ການແຂ່ງຂັນສານຈໍາລອງ ວ່າດ້ວຍກົດໝາຍມະນຸດສະທຳສາກົນ ລະດັບຊາດ, ຄັ້ງວັນທີ 14 ທັນວາ 2022

ໃນວັນທີ 14 ທັນວາ 2022,  ການເເຂ່ງຂັນສານຈໍາລອງຂອງຄະນະກໍາມາທິການກາແດງສາກົນ ວ່າດ້ວຍກົດໝາຍມະນຸດສະທຳສາກົນລະດັບຊາດໄດ້ໄຂຂຶ້ນ ທີ່ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, (ຄນລ) ພິເສດໃນປີນີ້ການແຂ່ງຂັນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ. ໃນການແຂ່ງຂັນປີນີ້,  ທີມຜູ້ແຂ່ງຂັນ 3 ທີມ ແມ່ນໄດ້ແຂ່ງຂັນກັນວ່າຄວາມ ໂດຍປ່ຽນກັນສວມບົດບາດເປັນຝ່າຍໄອຍະການ ແລະ ຝ່າຍຈຳເລີຍເພື່ອໂຕແຍ່ງກັນ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຫຼາຍໆປິທີິ່ຜ່ານມາການແຂ່ງຂັນໃນການວ່າຄວາມຄະດີຈຳລອງ ແມ່ນທີມຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນໄດ້ຈຳລອງການວ່າຄວາມຕໍ່ໜ້າສານອາຍາສາກົນ (ICC). ບັນດາກຳມະການຕັດສິນສຳລັບການແຂ່ງຂັນສານຈຳລອງຮອບລະດັບປະເທດໃນປີນີ້ ແມ່ນໃຫ້ກຽດຮ່ວມໂດຍ ດຣ. ປະພາວາດີ ທາໂນດົມເດດ (ອາຈານມາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຈຸລາລົງກອນ), ທ່ານ ນາງ ໂຊເຟຍ ຄາສັນ ຈາກມູນນິທິອາຊີ (ຫົວໜ້າໂຄງການ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງກົດໝາຍໃນລາວ) ແລະ ທ່ານ ພັນທະສັກ ມິງນະຄອນ (ອາຈານມາຈາກ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມຊ). ໂດຍສະເພາະປີນີ້,  ການແຂ່ງຂັນໃນຮອບລະດັບຊາດແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ທາງດ້ານວິຊາການ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ ເນື່ອງຈາກຄະນະກຳມາທິການກຳແດງສາກົນປະຈຳລາວ ແມ່ນໄດ້ປະເຊີນກັບບັນຫາການຂາດແຄນພະນັກງານ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນທຸກຄົນທຸກຄົນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ໂດຍ ດຣ.ເພີຣີນ ຊິມອນ … Continued