ໂຮງຮຽນກົດໝາຍທີ່ມີການປະສົມປະສານທາງເຕັກໂນໂລຊີ, ວັນທີ 15-17 ທັນວາ 2020

ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ໄດ້ຈັດການຮຽນການສອນ “ໂຮງຮຽນກົດໝາຍຊ່ວງລະດູໜາວ” ທີ່ມີການປະສົມປະສານທາງເຕັກໂນໂລຊີ ໃນວັນທີ 15-17 ທັນວາ 2020 ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ເຊັ່ນດຽວກັບ ໂຮງຮຽນກົດໝາຍຊ່ວງລະດູແລ້ງ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນປີ 2019. ໃນການເຂົ້າຮ່ວມ ແມ່ນມີການຄັດເລືອກເອົາ 12 ຄົນ ອີງໃສ່ຄວາມສົນໃຈໃນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະດັບພາສາອັງກິດຂອງຕົນ ໄປຮ່ວມສຳມະນາທີ່ເປັນພາສາອັງກິດທັງໝົດເປັນເວລາສາມມື້. ການສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີເນື້ອໃນກ່ຽວກັບ “ຫຼັກການກ່ຽວກັບລັດແຫ່ງກົດໝາຍ” ເຊິ່ງເນັ້ນໜັກໃສ່ຫຼັກນິຕິທຳ (ເຊັ່ນຫຼັກການນິຕິທຳ, ຫຼັກການບໍ່ມີຜົນຍ້ອນຫຼັງ ແລະ ການນຳໃຊ້ກົດໝາຍໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ) ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິທຳ ແລະ ການໄດ້ຮັບການໄຕ່ສວນທີ່ເປັນທຳ (ເຊັ່ນຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງຜູ້ພິພາກສາ ແລະ ການສັນນິຖານວ່າເປັນຜູ້ບໍລິສຸດ). ຜູ້ບັນຍາຍຫຼັກ ແມ່ນ ດຣ. ລໍເຣັ້ນ ຊີຣີ ແລະ ດຣ. ເພີຣີນ ຊິມອນ ແລະ ຍັງມີ ສຈ. ສະເຕຟານ ບຣວມ ມາຮ່ວມໃນບາງຊ່ວງຂອງການສົນທະນາ. ໃນແຕ່ລະຊ່ວງຈະປະກອບມີທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນວິເຄາະກໍລະນີຕົວຢ່າງຕ່າງໆ. … Continued

ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ ລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບ ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງ ປີ 2019

ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ ໄດ້ລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບ ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງ ທີ່ຈັດໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ຄະນະຕາງໜ້າຈາກຄະນະນິຕິສາດ, ເສດຖະສາດ ແລະ ການເງິນ, ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຝິກອົບຮົມດ້ານກົດໝາຍ ຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ຈຳນວນ 12 ທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮວ່ມການເຝິກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານກົດໝາຍເປັນເວລາ 1 ອາທິດ ທີ່ເມືອງວັງວຽງ, ເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍ ແລະ ວິທີການໃນການດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ. ກິດຈະກຳຮ່ວມມືໃນການສ້າງສັກກະຍະພາບໃນຂົງເຂດການສຶກສາສາຂາກົດໝາຍ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນແຕ່ປີ 2017 ໂດຍການຮວ່ມມືລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ.

ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງ ຄັ້ງທຳອິດ, ທີ່ເມືອງວັງວຽງ, ວັນທີ 22-24 ຕຸລາ 2019

ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ແລະ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນໃນການຈັດ “ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງ” ຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ໂດຍເປັນການເນັ້ນໃສ່ການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ ໃນທີ 22-24 ຕຸລາ 2019. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຝິກອົບຮົມແບບໃໝ່ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນລະດູແລ້ງນີ້ ແມ່ນລວມທັງໝົດມີ 12 ທ່ານ ຈາກ ຄນລ (ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມຊ). ການເຝິກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍບົດບັນຍາຍທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍບົດ ເຊັ່ນ: “ພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍ” ແລະ “ວິທີການຄົ້ນຄວ້າດ້ານວິຊາການຂອງກົດໝາຍ” ລວມໄປເຖິງການສົນຖະນາແລກປ່ຽນ ກ່ຽວກັບ “ວິທີການຄິດຄົ້ນຍຸດທະວິທີໃນການຄົ້ນຄວ້າດ້ານກົດໝາຍທີ່ເໝາະສົມ”, “ໂອກາດໃນການຕີພິມເຜີຍແຜ່ຜົນງານສຳລັບນັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານກົດໝາຍໃນລາວ” ແລະ ບົດນຳສະເໜີຕ່າງໆຂອງບັນດາຄູອາຈານທີ່ເຂົ້າຮວ່ມ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ນຳສະເໜີໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຂົາເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ໄດ້ຮັບຄຳຄິດເຫັນ ພ້ອມທັງຄຳແນະນຳຈາກຄະນະຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ, ໂດຍມີ ສຈ. ສະເຕຟານ ບຣວມ, ດຣ. ເພີຣີນ ຊີມອນ, ດຣ. Relja Radovic, ທ່ານ ນາງ Nicole … Continued