ການຝຶກອົບຮົມຫໍສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກອອນລາຍສະບັບເພິ່ມເຕີມ ແລະ ຂັ້ນສູງ, 10 & 11 ພະຈິກ 2021

ຫຼັງຈາກການຝຶກອົບຮົມຫໍສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກຂັ້ນພື້ນຖານໃນທິດແລ້ວນີ້, ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊຳບວກໄດ້ຈັດສອງການຝຶກອົບຮົມເພິ່ມເຕີມຂຶ້ນອີກໃນວັນທີ 10 ແລະ 11 ໃຫ້ກັບບັນດາອາຈານ ແລະ ບັນນາຮັກທີ່ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມການພື້ນຖານມາກ່ອນ.

ການຝຶກອົບຮົມສອງຄັ້ງນີ້ໄດ້ດຳເນີນໂດຍທ່ານ Jevgenija ຈາກ EIFL ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ທ່ານ Dr. Perrine Simon, ຜູ້ປະສານງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ ແລະ ນາງ ທອງຄູນ ໄຊຍະຫົງ, ຜູ້ຊ່ວຍໂຄງການ ທີ່ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼອດທັງການຝຶກອົບຮົມ.

ວັນທີ 10, ນັກບັນຍາຍໄດ້ທວນຄືນບົດຮຽນກ່ອນການເລີ່ມເຮັດບົດຝຶກຫັດ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 8 ທ່ານໄດ້ເຮັດບົດຝຶກຫັດໂດຍນຳໃຊ້ຟັງຊັນ ແລະ ຕົວເລືອກກັ່ນຕອງການຄົ້ນຫາຕ່າງໆທີ່ນັກບັນຍາຍມອບໝາຍໃຫ້ເຮັດຕາມເທື່ອລະຂັ້ນຕອນ, ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການແປຈາກທ່ານ Dimitri. ໃນຊ່ວງທ້າຍ, ຜູ້ເຊົ້າຮ່ວມຕ່າງກໍໄດ້ຮັບທັກສະທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ມີຄວາມໝັ່ນໃຈໃນການຄົ້ນຫາຫໍສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໃນວັນທີ 11, ທ່ານ Jevgenija ໄດ້ສອນວິທີການຄົ້ນຫາຫໍສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກໂດຍການນຳໃຊ້ຟັງຊັນເພີ່ມເຕີມ. ລາວໄດ້ສອນເຄັດລັບໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບວິທີການສ້າງບັນຊີສ່ວນຕົວທາງ EBSCO ແລະ ວິທີການຮັກສາຜົນການຄົ້ນຫາ. ຈາກນັ້ນ, ລາວໄດ້ສອນວິທີການຊອກ ແລະ ຄົ້ນຫາກຖານຂໍ້ມູນໂດຍການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອອນລາຍແບບພິເສດ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍສາຂາວິຊາ (ເຊັ່ນວ່າ Oxford University Press ແລະ Heinonline). ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 8 ທ່ານໄດ້ເຮັດບົດຝຶກຫັດສໍາເລັດໄປດ້ວຍດີ. ມັນສາມາຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ວີທີການຄົ້ນຫາແຫ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດແກ່ການສອນ ແລະ ການເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າ. ພວກເຂົາໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບ Jevgenija ຢ່າງເຕັມທີ່ ໂດຍການຖາມຄຳຖາມ ແລະ ແຊໜ້າຈໍຈາກຜົນການຄົ້ນຫາຂອງເຂົາຜ່ານຊູມ.

ຫໍສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນ ເຄື່ອງມືສຳລັບໃນການເສີມສ້າງການເຂົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ເປັນຮູບປະທຳສຳລັບອາຈານໃນການກະກຽມການສອນ ແລະ ການເຮັດບົດວິໄຈ. ການຝຶກອົບຮົມໃນຮູບແບບອອນລາຍຄັ້ງຕໍ່ໄປຈະເກີດຂຶ້ນໄວໆນີ້!

ຫໍສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນ ແບບສະບັບດິຈິຕໍຂອງການສາມາເຂົ້າເຖິງຫໍສະໝຸດຜ່ານອິນເຕີເນັດ ທີ່ສະໜອງການເຂົ້າເຖິງຖານຂໍ້ມູນອອນລາຍທີ່ປະກອບດ້ວຍປື້ມອີເລັກໂຕຣນິກ, ຈຸລະສານວິຊາການ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນເຊັ່ນວ່າ: ວາລະສານ ແລະ ໜັງສືພິມ. ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊຂອງ ຄນລ: http://flp.nuol.edu.la/e-library/