ການບັນຍາຍຄັ້ງທຳອິດທີ່ມີການປະສົມປະສານເຕັກໂນໂລຊີ ໃນຫົວຂໍ້ກົດໝາຍສິດທິມະນຸດ, ວັນທີ 2 ພະຈິກ 2020

ໃນຂອບການຮ່ວມມືຂອງໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ລາວ-ລຸກຊຳບວກ ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກໄດ້ຈັດການບັນຍາຍຄັ້ງທຳອິດທີ່ມີການປະສົມປະສານເຕັກໂນໂລຊີຂຶ້ນ! ດຣ. ບາຊັກ ບາລາຍານ ຈາກຄະນະກົດໝາຍ, ເສດຖະສາດ ແລະ ການເງິນ, ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ໄດ້ໃຫ້ການບັນຍາຍຜ່ານຊູມ Zoom ແກ່ນັກສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານ ຈຳນວນ 50 ຄົນ ຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ສິດທິມະນຸດ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ”. ດຣ. ບາລາຍານ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການຂອງພວກເຮົາມາເປັນເວລາ 3 ປີແລ້ວ. ດຣ. ບາລາຍານ ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ມີຜົນງານການຂຽນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂົງເຂດສິດທິມະນຸດ ໂດຍສະເພາະສິດທິທາງທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ.

ເນື່ອງຈາກຜົນຕອບຮັບທີ່ດີຈາກການບັນຍາຍໃນຄັ້ງນີ້, ພວກເຮົາຈະຈັດການບັນຍາຍທາງອິນເຕີເນັດຫຼາຍຂຶ້ນໃນອີກໄວໆນີ້!