ການພັດທະນາວິຊາຮຽນອອນລາຍທຳອິດກ່ຽວກັບວິທີການສຶກສາບົດວິໄຈທາງກົດໝາຍ

ຍ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໄດ້ຮີບເລີ່ມການຮຽນ-ການສອນອອນລາຍ, ເຊິ່ງອາດມາໃນຮູບແບບຂອງຫຼັກສູດການຮຽນອອນລາຍ (MOOC). ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ດຣ. ເພີລີນ ຊິມອນ ໄດ້ສ້າງ ແລະ ຮວບຮວມ 7 ວິດີໂອ ກ່ຽວກັບວິທີຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍ ໂດຍໃຫ້ການປະກອບສ່ວນໂດຍນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກຈາກປະເທດລຸກຊຳບວກທີ່ເຄີຍໄດ້ມາບັນຍາຍທີ່ ຄນລ (Florence d’Ath, Jean-Marc Ceci, Andrii Hubai ແລະ Teresa Quintel), ທ່ານ ເດດສະດາ ສຸກກະເສີມ ເຊິ່ງເປັນນັກແປພາສາ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ມີຄວາມສາມາດ (JPEG Film) ມາຊ່ວຍປະກອບສ່ວນໃນການຖ່າຍ ແລະ ຕັດຕໍ່ບັນດາວິດີໂອດັ່ງກ່າວ. ສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີເຂົ້າແມ່ນຈະເຜີຍແຜ່ໃນໄວໆນີ້!