ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງ, 18-20 ເດືອນພຶດສະພາ 2022

ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້ຈັດໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-20 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ວັງວຽງ. ຜູ້ສະຫມັກ 17 ທ່ານໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍອີງຕາມຄວາມສົນໃຈໃນການປັບປຸງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດຫມາຍ ແລະ ທັກສະພາສາອັງກິດຂອງພວກເຂົາ ໃນການສໍາມະນາແບບເລັ່ງລັດເປັນເວລາ 3 ມື້. ການສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີອາຈານສອນກົດໝາຍຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ 11 ທ່ານ, ອາຈານສອນກົດໝາຍຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ບໍລິຫານ ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ 4 ທ່ານ ແລະ ນັກວິຊາການ 4 ທ່ານ (ຜູ້ພິພາກສາ 2 ທ່ານ ແລະ ທະນາຍຄວາມ 2 ທ່ານ). ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງອາຈານ 2 ທ່ານຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ບໍລິຫານ ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການງົບປະມານຈາກໂຄງການ LAO/031.

ໂຮງຮຽນກົດຫມາຍລະດູແລ້ງ ໄດ້ລົງເລິກ “ຫຼັກການຂອງກົດຫມາຍ”, ໂດຍສະເພາະກັບຫຼັກການຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງກົດໝາຍ (Legality), ທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສຸດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ກົດຫມາຍ. ພວກເຮົາໄດ້ສຸມໃສ່ຄວາມແນ່ນອນທາງດ້ານກົດຫມາຍ (“Lex Certa”), ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າກົດຫມາຍຕ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະແນ່ນອນ ໃນການຕີຄວາມຫມາຍຂອງກົດຫມາຍ. ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ ດຣ. Lasse Schuldt, ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລທຳມະສາດ ທີ່ບາງກອກ, ປະເທດໄທ, ເຊິ່ງເປັນຊ່ຽວຊານດ້ານກົດໝາຍອາຍາ.

ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ໃນແຕ່ລະວາລະ ໄດ້​ປະ​ກອບ​ມີ​ພາກ​ປະ​ຕິ​ບັດຕົວຈິງ ​ທີ່ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງ​ທິດ​ສະ​ດີ​ກັບສົມມຸດຖານ​ບັນ​ຫາ​ທາງ​ກົດ​ຫມາຍ.

ມື້ທີ 1 ຂອງໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງ ໄດ້ລົງເລິກເພື່ອກໍານົດຂອບເຂດຂອງຫຼັກການພື້ນຖານສາກົນ ແລະ ຄວາມເປັນສາກົນ (ICCPR, ມາດຕາ 15) ແລະ ແຫຼ່ງທີ່ມາພາຍໃນ (ມາດຕາ 4 ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາຂອງລາວ). ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດໃນການພິຈາລະນາມາດຕະຖານ ເພື່ອຄວາມຊັດເຈນທາງກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ຈະຊອກຫາຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງຄວາມຢືດຢຸນ ແລະ ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຂໍ້ກໍານົດທາງດ້ານກົດຫມາຍ. ໃນລະຫວ່າງການເຮັດກິດຈະກຳເປັນກຸ່ມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງໄດ້ກໍານົດ ແລະ ປະເມີນຂໍ້ກໍານົດທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ບໍ່ຊັດເຈນໃນຂໍ້ກໍານົດຂອງປະມວນກົດຫມາຍອາຍາທີ່ເລືອກໄວ້. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສົນທະນາກັນຢ່າງຫ້າວຫັນ ວ່າສາມາດເຂົ້າໃຈຄໍາສັບທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງໄດ້ ໂດຍຜ່ານວິທີການຕີຄວາມສະເພາະ ຫຼື ບໍ່ ຫຼື ວ່າຄຳເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ຈະແຈ້ງເກີນໄປ ແລະ ຄວນໄດ້ຮັບການຊີ້ແຈງ / ປັບປຸງໂດຍສະມາຊິກນິຕິບັນຍັດ.

ມື້ທີ 2 ໄດ້ລົງເລິກກ່ຽວກັບ Lex Certa ໃນການນໍາໃຊ້ກົດຫມາຍ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເຕັກນິກການຕີຄວາມໝາຍ. ໃນຕອນບ່າຍ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 4 ກຸ່ມເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານກົດໝາຍ ຕາມສົມມຸດຖານທີ່ອາຈານສອນໄດ້ມອບໃຫ້. ການ​ຊົດ​ເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ຂອງ​ບົດ​ບາດ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ຮ້ອງ​ຟ້ອງ ແລະ​ ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ໄອ​ຍະ​ການ​ ຫຼື​ ຈໍາ​ເລີຍ.

           ມື້ທີ 3 ໄດ້ລົງເລິກກ່ຽວກັບ Lex Certa ໃນການສ້າງກົດຫມາຍ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ພິຈາລະນາ ການສ້າງນິຕິກໍາທີ່ດີ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມແນ່ນອນທາງດ້ານກົດຫມາຍ. ໃນຕອນບ່າຍ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮ່າງກົດໝາຍ ຖານຄວາມຜິດກ່ຽວກັບ “ຂ່າວປອມ”.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດໄດ້ສະແດງຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ຫ້າວຫັນໃນລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ສົນທະນາ ຖາມ-ຕອບ ຢ່າງກະຕືລືລົ້ນກັບຜູ້ບັນຍາຍ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍກັນ. ​ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ ຂອງ​ການ​ເຄົາລົບ​ຫຼັກການ​ຂອງ​ກົດໝາຍ​ໃນ​ທຸກ​ສາຂາ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດແມ່ນໄດ້ຮັບລາຍການອ່ານ ພ້ອມດ້ວຍ ອຸປະກອນການສະໜັບສະໜູນການຮຽນຮູ້ເຊັ່ນ: ບົດອະທິບາຍປຶ້ມແບບຮຽນ, ການອ້າງອີງເຖິງຄະດີຂອງໄທ, ຂໍ້ຍ່ອຍຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.