ທຶນການສຶກສາປະລິນຍາເອກໄດ້ເປີດຮັບສະໝັກແລ້ວ

ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ຈະປະກາດການເປີດຮັບສະໝັກນັກຄົ້ນຄວ້າກົດໝາຍຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອຈະໄດ້ສຶກສາຕໍ່ລະດັບປະລິນຍາເອກທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ.

ຄະນະກົດໝາຍ, ເສດຖະສາດ ແລະ ການເງິນ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກຈະຄັດເລືອກເອົາຜູ້ສະໝັກປະລິນຍາເອກຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນບົດຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຂອງເຂົາໃນຂົງເຂດກົດໝາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳຈາກສະມາຊິກຂອງຄະນະ.​ໂປຣແກຣມປະລິນຍາເອກມີຈຸດປະສົງເພື່ອຝຶກອົບຮົມໃນນັກບັນຍາຍລາວ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບທັກສະການວິໄຈ ແລະ ວິຊາການໃນຂົງເຂດກົດໝາຍ ເພືື່ອໃນການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວໃນໄລຍະຍາວ.

ໃນຂອບເຂດ  “Luxembourg general cooperation strategy for sustainable development – Road to 2030”, ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລມີຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບເອົາບົດສະເໜີ Proposal ໃນໃຕ້ຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້:

  • ລັດແຫ່ງກົດໝາຍ
  • ສິດທິມະນຸດຂັ້ນພື້ນຖານ
  • ສິດທິສະເໝີພາບ
  • ການພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປົກປ້ອງພູມມີອາກາດ

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງິນເປັນເວລາ ສາມປີ, ພ້ອມທັງຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍເວລາໄປເປັນ ສີ່ປີ. ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ຮັບສະຖາທີ່ໃນການເຮັດບົດວິໄຈ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂທີ່ດີທີສຸດ ໃນການເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຂອງພວກເຂົາ. ນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກ ຕ້ອງໄດ້ນຳສະເໜີບົດວິໄຈຢູ່ທີ່ຄະນະກົດໝາຍ, ເສດຖະສາດ ແລະ ການເງິນລະຫວ່າງສົກສຶກສາ. ບົດວິໄຈປະລິນຍາເອກຂອງພວກເຂົາຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳຈາກອາຈານຊີ້ນຳຫຼັກ, ອາຈານກົດໝາຍທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ. ນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຜ່ານສຳມະນາ, ເວີກຊ໋ອບ,​ ແລະ ງານຄົ້ນຄວ້າວິໄຈວິທະຍາສາດ. ບົດວິທະຍານິພົນປະລິນຍາເອກຕ້ອງໄດ້ເອົາແບບຂອງຄວາມຍາວຂອງປຶ້ມຕົ້ນສະບັບ.

ຜູ້ສະໜັກຕ້ອງຈົບລະດັບການສຶກສາປະລິນຍາໂທໃນຂົງເຂດກົດໝາຍ ຫຼື ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຊຳນນານລະດັບດີໃນຂົງເຂດກົດໝາຍ ແລະ ຕ້ອງມີລະດັບທັກສະພາສາອັງກິດ (ລະດັບ B2). ບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານອາຍຸ.

ແບບສະໝັກຕ້ອງເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ:

  • CV ຊີວະປະຫວັດ ພ້ອມດ້ວຍລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ທັງໝົດ;
  • Cover letter (ບໍ່ເກີນ 2 ໜ້າ)
  • ບົດນຳສະເໜີປະລິນຍາເອກ ບໍ່ເກີນ 5 ໜ້າ, ປະກອບທັງເອກະສານອ້າງອີງ.

ບົດນຳສະເໜີຄວນປະກອບດ້ວຍບົດສະເໜີຫົວຂໍ້, ຂໍ້ສົມມຸດຖານ, ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາ, ວິທິການສຶກສາ ພ້ອມທັງເອກະສານອ້າງອີງ (15 ເອກະສານອ້າງອີງສູງສຸດ)

ມຶ້ກຳນົດສົ່ງມີສຸດທ້າຍ: 15 ຕຸລາ 2021

ຜູ້ສະໝັກຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳພາດ

ແບບສະໜັກຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ກັບ ສາດສະດາຈານ ສະເຕຟານ ແລະ ປອ. ເພີຣີນ ຊີມອນ: stefan.braum@uni.lu ແລະ perrine.simon@ext.uni.lu