ຫຼັກສູດຮຽນອອນລາຍ (Massive Open Online Course).  ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກກຳລັງພັດທະນາການສອນແບບດິຈິຕໍຜ່ານຫຼັກສູດອອນລາຍ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຮຽນທາງໄກ. ຫຼັກສູດຮຽນອອນລາຍ (MOOCs) ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມວິທີການຮຽນຮູ້ທັກສະໃໝ່ໆທີ່ສ້າງສັນ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກຳລັງມາໄວໆນີ້