ການຢ້ຽມຢາມຂອງ ສາສະດາຈານ ຮັບໂພລ, ບົດບັນຍາຍກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດພາກລັດ, ວັນທີ 4-7 ກຸມພາ 2020

ສາສະດາຈານ ແມັດທິວ ຮັບໂພລ, ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມລາວເປັນຄັ້ງທີສອງ ເປັນເວລາອາທິດໜຶງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4-7 ຂອງເດືອນກຸມພາປີ 2020. ທ່ານໄດ້ໃຫ້ການບັນຍາຍກ່ຽວກັບກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດພາກລັດ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ກົດໝາຍ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສົນທິສັນຍາ” (ເນັ້ນໜັກສົນທິສັນຍາກຸງວຽນ) ໃຫ້ແກ່ອາຈານ ຄນລ 20 ທ່ານ.

ທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້ການບັນຍາຍພິເສດກ່ຽວກັບ “ການຂວ້ຳບາດທາງເສດຖະກິດໃນດ້ານກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ການພົວພັນແບບສະໃໝໃໝ່” ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການບັນຍາຍເປີດກວ້າງຂອງສະຖາບັນ ILSTA ທີ່ຈັດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ຄນລ.