ການຢ້ຽມຢາມຂອງ ທ່ານ ສຈ. ມີເນເຕຣ, ການບັນຍາຍໃນຫົວຂໍ້ ສິດໃນການໄຕ່ສວນຄະດີທີ່ເປັນທຳ, ວັນທີ 12-15 ພະຈິກ 2019

ໃນຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ, ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມີຄວາມຍິນດີໃນການຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ສຈ. ເຊເວີຣີນ ມີເນເຕຣ ຈາກຄະນະນິຕິສາດ, ເສດຖະສາດ ແລະ ການເງິນ, ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ. ທ່ານ ສຈ. ມີເນເຕຣ, ແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການດຳເນີນຄະດີກົດໝາຍແພ່ງ. ໃນຄັ້ງນີ້ທ່ານໄດ້ນຳພາການສຳມະນາເປັນເວລາ 4 ວັນຄູອາຈານສອນກົດໝາຍ ແລະ ເນັ້ນໜັກກ່ຽວກັບ “ສິດໃນການໄຕ່ສວນຄະດີແພ່ງທີ່ເປັນທຳ”. 

ທ່ານ ສຈ. ໄດ້ເນັ້ນໜັກ ແລະ ວິເຄາະມາດຕະຖານທີ່ສາກົນນຳໃຊ້ໃນການໄຕ່ສວນຄະດີທີ່ເປັນທຳ (ໂດຍສະເພາະໃນມາດຕາ 14 ຂອງສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິທາງແພ່ງ ແລະ ການເມືອງ), ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ ຂອງລາວ ແລະ ລັດຖະທຳມະນູນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ.

ໃນການສຳມະນາ ແມ່ນເຂົ້າຮ່ວມໂດຍບັນດາຄູອາຈານ ຈາກ ຄນລ ແລະ ສາຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ, ນັກສຶກສາຈາກພາກວິຊາກົດໝາຍແພ່ງ ແລະ ກົດໝາຍອາຍາ ກໍຖືກເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມເຊັ່ນກັນ. ຜ່ານການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍສະຖາບັນ ILSTA, ສຈ. ມີເນເຕຣ ຍັງໄດ້ດຳເນີນບົດບັນຍາຍເປີດກວ້າງພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບ ສິດໃນການໄຕ່ສວນຄະດີແພ່ງທີ່ເປັນທຳ ຢູ່ທີ່ ຄນລ ໃຫ້ບັນດານັກສຶກສາທີ່ສົນໃຈໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ.