ການຢ້ຽມຢາມຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າປະລິນຍາເອກ ທ່ານແອນດຣີ ຮູໄບ, ເດືອນທັນວາ 2019

ໃນຂອບການຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ, ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ແອນດຣີ ຮູໄບ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ເປັນຄັ້ງທີສອງ.

ທ່ານ ແອນດຣີ ໄດ້ມາແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ຄະນະກຳມະການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງນອກສານ ຫຼື ອະນຸຍາໂຕຕຸລາການ ແລະ ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຢູ່ພາຍໃນ ກອງປະຊຸມການຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ.

ທ່ານ ແອນດຣີ ຍັງໄດ້ໃຫ້ການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ‘ວິທີການຊອກຫາຂໍ້ມູນໃນຄັງຂໍ້ມູນ’ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງໄອທີພາຍໃນຫໍສະມຸດ ແລະ ພ້ອມທັງຈັດການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດນຳອີກດ້ວຍ.