ການຝຶກອົບຮົມຫໍສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກຂັ້ນພື້ນຖານ, 22-23 ກັນຍາ 2021 ອອນລາຍ

ໃນວັນທີ 22-23 ກັນຍາ 2021 ນີ້, ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ‘ວິທີການນຳໃຊ້ຫໍສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກ’ ເປັນເວລາສອງມື້ ໃຫ້ກັບອາຈານຂອງຄນລ. ນີ້ແມ່ນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທີເຈັດທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍໂຄງການ. ວາລະນີ້, ອີງຕາມສະຖານະການພະຍາໂຄອິດ-19 ໃນລາວ ແລະ ການປິດເມືອງຄັ້ງໃໝ່, ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໄດ້ຈັດແບບອອນລາຍນຳຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ພ້ອມດ້ວຍນາຍແປພາສາຂອງເຮົາ ທ່ານ ດີມີທີ ດຳເນີນການແປຢູ່ບ້ານຜ່ານໂປຣແກຣມຊູມ.

ບັນດາອາຈານ ແລະ ບັນນາຮັກ 15 ທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ນຳພາໂດຍທ່ານ ເກັບເກນເຢຍ ຈາກ EIFL, ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ປອ. ເພີຣີນ ຊີມອນ, ຜູ້ປະສານງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ແລະ ນາງ. ທອງຄູນ ໄຊຍະຫົງ, ຜູ້ຊ່ວຍໂຄງການ, ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນມື້ທຳອິດ, ນັກບັນຍາຍໄດ້ແນະນຳຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບຫໍສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກໃໝ່, ສະເໜີກ່ຽວກັບແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ມີສາມາດໃຊ້ໄດ້ແບບດິຈິຕໍ ແລະ ໄດ້ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ດຳເນີນການຊອກຫາ ຫຼື ຄົ້ນຄ້ວາ ໃຫ້ເປັນແບບຝຶກຫັດ. ມື້ີທີ 2, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຄົ້ນວ້າຢ່າງລືກເຊິງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບແບບການຊອກຫາ ໂດຍການເຮັດແບບຝຶກຫັດປະກອບດ້ວຍການຊອກຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຕາມຫົວຂໍ້ທີ່ໃຫ້ໄປ. ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ການຊອກຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເພື່ອການສອນ ແລະ ການເຮັດບດຄົ້ນຄວ້າຂອງເຂົາ. ບັນດາອາຈານໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມກັບເກັບເກັງເຢຍເປັນຢ່າງດີ ໂດຍການຖາມຄຳຖາມ ແລະ ແຊຣຜົນການຊອກຫາຜ່ານຊູມ.

ຫໍສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນ ເຄື່ອງມືສຳລັບໃນການເສີມສ້າງການເຂົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ເປັນຮູບປະທຳສຳລັບອາຈານໃນການກະກຽມການສອນ ແລະ ການເຮັດບົດວິໄຈ. ການຝຶກອົບຮົມໃນຮູບແບບອອນລາຍຄັ້ງຕໍ່ໄປຈະເກີດຂຶ້ນໄວໆນີ້!

ຫໍສະໝຸດອີເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນ ແບບສະບັບດິຈິຕໍຂອງການສາມາເຂົ້າເຖິງຫໍສະໝຸດຜ່ານອິນເຕີເນັດ ທີ່ສະໜອງການເຂົ້າເຖິງຖານຂໍ້ມູນອອນລາຍທີ່ປະກອບດ້ວຍປື້ມອີເລັກໂຕຣນິກ, ຈຸລະສານວິຊາການ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນເຊັ່ນວ່າ: ວາລະສານ ແລະ ໜັງສືພິມ. ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊຂອງ ຄນລ: http://flp.nuol.edu.la/e-library/