ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງ, 7-9 ມິຖຸນາ 2023

ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ລາວ-ລຸກຊຳບວກ, ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາລັດແຫ່ງກົດໝາຍ, ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊໍາບວກ ໄດ້ຈັດງານໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງຄັ້ງທີ 5 ໃນລະຫວ່າງຊ່ວງວັນທີ 7-9 ມິຖຸນາ 2023 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຜູ້ສະຫມັກ 17 ທ່ານໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍອີງຕາມຄວາມສົນໃຈໃນການປັບປຸງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງພວກເຂົາ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມສໍາມະນາແບບເລັ່ງລັດເປັນເວລາ 3 ວັນ. ງານສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີອາຈານສອນກົດໝາຍຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ 9 ທ່ານ, ອາຈານສອນກົດໝາຍຈາກສະຖາບັນຍຸຕິທໍາແຫ່ງຊາດ 2 ທ່ານ, ຜູ້ພິພາກສາຈາກສານປະຊາຊົນສູງສຸດ 2 ທ່ານ, ໄອຍາການຈາກສະຖາບັນຝຶກອົບຮົບຂອງອົງການໄອຍາການປະຊາຊົນສູງສຸດແຫ່ງ ສປປປ ລາວ 2 ທ່ານ, ແລະ ນັກກົດໝາຍມາຈາກສະພາທະນາຍຄວາມ 2 ທ່ານ.

ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງມຸ່ງເນັ້ນການເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບ “ວິທີການທາງກົດໝາຍໃນການສ້າງລັດແຫ່ງກົດໝາຍ” ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິທີການທາງກົດໝາຍ ທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ. ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງໄດ້ລົງເລິກກ່ຽວກັບຂະບວນທັດຂອງວິທີການທາງກົດໝາຍ, ວິທີການສ້າງລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ແລະ ວິທີການສ້າງກົດໝາຍ, ວິທີການການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງກົດໝາຍໃນສາກົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສົນທິສັນຍາອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູຮ້ອນແມ່ນດໍາເນິນເປັນພາສາອັງກິດເຊິ່ງນໍາພາໂດຍ ສາສະດາອາຈານ Stefan Braum (ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ) ແລະ ທ່ານ ນາງ Melina ANASTASOPOULOU (ນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກຈາກມະຫາໄລລຸກຊຳບວກ), ທ່ານ ນາງ Anna MORAITI, (ນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກຈາກມະຫາໄລລຸກຊຳບວກ), ທ່ານ Stanislav GUBENKO (ນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກຈາກມະຫາໄລລຸກຊຳບວກ), ທ່ານ ນາງ Areti KOLOVOU-NIKOLAKOPOULOU (ນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກຈາກມະຫາໄລລຸກຊຳບວກ),  ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກງານໂດຍ ທ່ານ ນາງ Paulina BASCHTON (ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ປະຈຳລາວ) ພ້ອມກັບນາຍແປພາສາ.

ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງເລີ່ມເປີດພິທີ່ໂດຍການຕ້ອນຮັບ ສາສະດາຈານ Stefan Braum, ຫົວໜ້າໂຄງການ. ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍຄວາມໝາຍທີ່ມີຄວາມສົມບູນກ່ຽວກັບ ຂະບວນທັດຂອງວິທີການທາງກົດໝາຍໃນ ລັດທີ່ເປັນລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ແລະ ຂະບວນການສ້າງກົດໝາຍ. ໃນຊ່ວງເຊົ້າຂອງມື້ທໍາອິດຂອງການສໍາມະນາ ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ການສົນທະນາກ່ຽວກັບຂອບເຂດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງກົດໝາຍ, ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ລະບຽບການທົ່ວໄປ ແລະ ບົດຄັດຫຍໍ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຫດຜົນ, ແຮງຜັກດັນ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງກົດໝາຍ. ໃນວາລະຕອນບ່າຍ ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ຂະບວນການທາງນິຕິບັນຍັດໃນລະບົບການເມືອງ ແລະ ຮູບແບບຂອງປະຊາທິປະໄຕທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ສຶກສາລົງເລິກກ່ຽວກັບຂະບວນການຜັນປ່ຽນຈາກຮ່າງກົດໝາຍໄປເປັນກົດໝາຍໃນເຂດອໍານາດຂອງສານທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ມີໂອກາດສຶກສາກ່ຽວກັບການອອກກົດໝາຍໂດຍຜ່ານຝ່າຍບໍລິຫານ ລວມເຖິງລະບຽບການບໍລິຫານ, ການກະທໍາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອໃນທາງດ້ານກົດໝາຍ, ດໍາລັດກ່ຽວກັບການອອກກົດໝາຍ, ແລະ ກົດໝາຍທີ່ອອກແບບສຸກເສີນ ເຊິ່ງບັນຍາຍໂດຍ ທ່ານ ນາງ Melina ANASTASOPOULOU (ນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກຈາກມະຫາໄລລຸກຊຳບວກ) ແລະ ທ່ານ ນາງ Anna MORAITI, (ນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກຈາກມະຫາໄລລຸກຊຳບວກ), ທັງສອງທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້ການບັນຍາຍກ່ຽວກັບພາບລວມໃນການສົມທຽບ ບົດບັນຍັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍປະເທດ ເກຣັກ, ຝຣັ່ງ, ແລະ ລຸກຊໍາບວກ. ຫຼັງຈາກການບັນຍາຍສໍເລັດ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສົນທະນາກັນຢ່າງຄຶກຄື້ນກ່ຽວກັບຄວາມທ້າທາຍທີ່ຍັງມີຢູ່ໃນຂະບວນການສ້າງກົດໝາຍໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ພ້ອມກັບການຫາວິທີການແກ້ໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

ໃນມື້ທີສອງຂອງງານສໍາມະນາ, ການບັນຍາຍແມ່ນມຸ້ງເນັ້ນໃສ່ວິທີການນໍາໃຊ້ ແລະ ການຕີຄວາມກົດໝາຍ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນສອງກຸ່ມ ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອຊ່ວຍກັນແກ້ໄຂຄະດີທີ່ສົມມຸດຂຶ້ນ ເພື່ອນໍາສະເໜີຄໍາຕອບຂອງ ພວກເຂົາທີ່ຊອກມາໄດ້. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ອະທິບາຍເຫດຜົນຂອງພວກເຂົາໃນການນໍາໃຊ້ວິທີການຕີຄວາມໝາຍທີ່ພວກເຂົາເລືອກຕໍ່ກັບຄະດີທີ່ສົມມຸດຂຶ້ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ການຕີຄວາມໝາຍໂດຍອີງຕາມຄໍາສັບ, ການຕີຄວາມລັກສະນະທາງປະຫວັດສາດ ແລະ ຈຸດປະສົງ, ຫຼື ການຕີຄວາມແບບເປັນລະບົບ ເຊິ່ງແຕ່ລະກຸ່ມປະກອບດ້ວບຜູ້ພິພາກສາ, ໄອຍາການ, ແລະ ອາຈານທີ່ສອນກົດໝາຍຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ທ່ານ ນາງ Anna MORAITI, (ນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກຈາກມະຫາໄລລຸກຊຳບວກ) ເປັນຜູ້ນໍາພາການຍາຍ ພ້ອມກັບແນະນໍາການນໍາສະເໜີຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການນໍາສະເໜີບົດຝຶກຫັດ, ສາສະດາອາຈານ Stefan Braum ໄດ້ສະແດງຄໍາຄິດເຫັນຕໍ່ກັບວິທີການປັບປຸງການຕີຄວາມໝາຍ ເພື່ອແກ້ໄຂແຕ່ລະກໍລະນີທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ບັນຫາດັ່ງກ່າວລ້ວນແລ້ວແຕ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາຂາທາງກົດໝາຍ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນອາຊີບຂອງບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້. ວາລະດັ່ງກ່າວໄດ້ຈົບລົງໂດຍການນໍາສະເໜີຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບ ຄວາມທ້າທາຍໃນການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ”.

ໃນວາລະຕອນບ່າຍຂອງງານສໍາມະນາ, ທ່ານ Stanislav GUBENKO (ນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກຈາກມະຫາໄລລຸກຊຳບວກ) ໄດ້ໃຫ້ການບັນຍາຍກ່ຽວກັບ ຫຼັກການຕັດສິນໃຈ Res Judicata  ແລະ  ການທົບທວນຂອງຝ່າຍຕຸລາການ. ຜູ້ເຂົ້າຮູ້ໄດ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງ Res Judicata  ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບລັກສະນະຜູກພັນຂອງການຕັດສິນໃຈທາງກົດໝາຍຂອງສານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການທົບທວນການພິຈາລະນາຄະດີ. ວາລະດັ່ງກ່າວໄດ້ສືບຕໍ່ໂດຍການມອບກໍລະນີທີ່ເກີດຂຶ້ນຕົວຈິງ ແລະ ກໍລະນີທີ່ສົມມຸດຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບວິທີການແກ້ໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້ພາຍໃນຫ້ອງ. ໃນວາລະສຸດທ້າຍ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີໂອກາດຕອບແບບທົດສອບຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງ Kahoot ທີ່ໄດ້ກຽມໄວ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ການບັນຍາຍ  ເພື່ອທົດສອບຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຮັບມາໃໝ່ກ່ຽວກັບ res judicata ແລະ ການທົບທວນຂອງຝ່າຍຕຸລາການ.

ໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງ, ງານສໍາມະນາໄດ້ມຸ້ງເນັ້ນໃສ່ການທົບທວນບົດຮຽນຈາກສອງມື້ທີ່ຜ່ານມາ. ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍແມ່ນການສະຫຼຸບ ແລະ ສັງລວມຮ່ວມກັນໂດຍການສົນທະນາໃນໂຕະມົນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີໂອກາດສະແດງຄໍາຄິດເຫັນໃນການວິທີການປັບປຸງການສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ວິທີການຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍ. ພິທີປິດງານແມ່ນລົງທ້າຍດ້ວຍການມອບໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກທ່ານ ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ກຽດມອບໂດຍ ສາສະດາອາຈານ Stefan Braum.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດໃນໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູຮ້ອນໃນປີນີ້ ໄດ້ສະແດງຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ຫ້າວຫັນ, ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກະຕືລືລົ້ນກັບຜູ້ບັນຍາຍ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍກັນໃນການຮັບຮູ້ຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບ ວິທີການທາງກົດໝາຍ. ​ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ ຂອງ​ບັນດາຫຼັກການກ່ຽວກັບລັດແຫ່ງກົດໝາຍ. ສໍາລັບການສະໜັບສະໜູນເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມຕໍ່ເນື່ອງໃນການເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ້ວມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກທ່ານແມ່ນໄດ້ຮັບເອກະສານຕ່າງໆເພື່ອນຳໄປອ່ານເພີ່ມຕື່ມ ແລະ ເອກກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.