ຫຼັກສູດຮຽນອອນລາຍ (Massive Open Online Course). ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກກຳລັງພັດທະນາການສອນແບບດິຈິຕໍຜ່ານຫຼັກສູດອອນລາຍ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຮຽນທາງໄກ. ຫຼັກສູດຮຽນອອນລາຍ (MOOCs) ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມວິທີການຮຽນຮູ້ທັກສະໃໝ່ໆທີ່ສ້າງສັນ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.

ຕິດຕາມເວັບໄຊ້ຂອງເຮົາເພື່ອຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄວໆນີ້

ພົບກັບ MOOCs!

ເຊີນທຸກທ່ານພົບກັບ ວີດີໂອຫຼັກສູດອອນລາຍ ທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ, ສ້າງໂດຍບັນດານັກວິຊາການຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ. ໃນນີ້ທ່ານຍັງສາມາດດາວໂຫຼດເອົາບົດນຳສະເໜີ ແລະ ເຮັດແບບທົດສອບໄດ້ອີກດ້ວຍ!