ສຳມະນາການວິໄຈທາງກົດໝາຍໃນລາວ ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ປີ. ກຸ່ມນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກ ແລະຫຼັງປະລິນຍາເອກສາຂາກົດໝາຍປະມານ ສາມ-ຫ້າຄົນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກຢ້ຽມຢາມລາວເພື່ອສະໜອງການສຳມະນາຄົ້ນຄວ້າວິໄຈທາງກົດໝາຍ, ຄວບຄຸມວິທີການສຶກສາການວິໄຈ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນສຳລັບການວິໄຈທາງກົດໝາຍໂດຍສະເພາະເຈາະຈົງ. ໂດຍໃຊ້ເວລາໜຶ່ງອາທິດ.