ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງສະພາບແວດລ້ອມການວິໄຈຢ່າງເລີກເຊິງ. ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລສະໜັບສະໜູນການວິໄຈທາງກົດໝາຍໃນລາວ ແລະ ກ່ຽວກັບລາວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນການລັດແຫ່ງກົດໝາຍ, ຕົວຢ່າງ: ສຸມໃສ່ການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳ, ການດຳເນີນຄະດີທີ່ເປັນທຳ, ແລະ ຂົງເຂດອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງລະບົບກົດໝາຍໃນລາວ. ພວກເຮົາມີເປົ້າໝາຍຊຸກຍູ້ການເຮັດວິໄຈຄົ້ນຄວ້າລະຫວ່າງວັດທະນະທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ແລະ ຫຼັກການຂອງມັນ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

Foreign Investments and Environmental Protection: the Case of Laos

Pangthong Xayyavong, “Foreign Investments and Environmental Protection: the Case of Laos, Critical Quarterly for Legislation and Law,  Volume 102 (2019), Issue 3, page 220-242.

https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/2193-7869-2019-3-220/foreign-investments-and-environmental-protection-the-case-of-laos-volume-102-2019-issue-3?page=1

https://doi.org/10.5771/2193-7869-2019-3-220

 

The role of law in the Rule of law, the contribution of academics in Lao PDR

Perrine Simon, “The role of law in the Rule of law, the contribution of academics in Lao PDR”, Critical Quarterly for Legislation and Law, Volume 102 (2019), Issue 3, page 206-219.

https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/2193-7869-2019-3-206/the-role-of-law-in-the-rule-of-law-the-contribution-of-academics-in-lao-pdr-volume-102-2019-issue-3?page=1

https://doi.org/10.5771/2193-7869-2019-3-206

Editorial: The Implementation of Rule of Law Principles in an Intercultural Context

Stefan Braum,  “Editorial: The Implementation of Rule of Law Principles in an Intercultural Context”, CritQ, Volume 102 (2019), Issue 3, page 197-205.

https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/2193-7869-2019-3-197/editorial-the-implementation-of-rule-of-law-principles-in-an-intercultural-context-volume-102-2019-issue-3?page=1

https://doi.org/10.5771/2193-7869-2019-3-197